Newyddion

Bryn y Tŵr, Rhuddlan

Wedi postio: 10.07.20

Bydd gan Grŵp Cynefin 6 x Tŷ 3 Llofft yn dod ar gael ar y Cynllu Rhentu yw Brynu yn Rhuddlan yn Ionawr 2021,

Os oes gennych diddordeb bydd rhaid I chi gwblhau'r ffurflen gais Tai Teg.

Darllen mwy »

Stad Marcwis, Rhosybol, Ynys Mon

Wedi postio: 07.05.20

Stad Marcwis, Rhosybol

Cyfle i berchen eich tŷ eich hun.

Mae cyfle wedi codi i Gyngor Sir Ynys Môn adeiladu tai fforddiadwy yn Rhosybol. Rydym yn holi os oes diddordeb gan bobl leol mewn prynu tai 2 neu 3 llofft, neu mewn cynllun rhannu ecwiti. Mae 5 ty ar gael sef plotiau 2, 3, 4 a 9, 10.


Tai 2 a 3 llofft ar gael trwy gynllun rhannu ecwiti neu i brynwyr tro cyntaf.

Mae’r tai yn cynnwys cyntedd sy’n arwain at ystafell fyw, cegin ac ystafell gawod. Mae dwy neu dair ystafell wely ynghyd a ‘stafell molchi wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf.

Y tu allan, mae gardd a lle parcio ar gyfer dau gar.

Pris fforddiadwy £ i’w gytuno, (70% o bris y farchnad)

Mae’r eiddo yn rhydd-ddaliad.

I fod yn gymwys, mi fydd yn rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy fel a ganlyn:

Blaenoriaeth 1: Wedi byw neu weithio am 5 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Rhosybol.

Blaenoriaeth 2: Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Amlwch, Cemaes, Penysarn, Llannerchymedd.

Blaenoriaeth 3: Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Ynys Môn gyfan.

*Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cadw’r hawl i beidio symud ymlaen efo’r cynllun os nad oes diddordeb digonol neu os nad yw’r cynllun yn hyfyw.Darllen mwy »

Cysylltu â Tai Teg

Wedi postio: 23.03.20

Yn anffodus nid ydym yn gallu derbyn galwadau ffon, felly os oes gennych ymholiad cysylltwch gyda ni ar info@taiteg.org.uk.

Darllen mwy »

Coronafirws: Neges i Ymgeiswyr Tai Teg

Wedi postio: 19.03.20

Mae Tai Teg yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd a hoffai gynnig sicrwydd o'n hymrwymiad i barhau â'r gwasanaeth, yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. O ystyried y nifer cynyddol o achosion o Coronafirws yn y wlad, rydym yn gosod mesurau i ddiogelu lles ein holl staff. Isod, rydym wedi amlinellu'r camau y byddwn yn eu cymryd:

Beth ydym ni'n ei wneud i helpu i leihau lledaeniad Coronafirws:

  • Rydym yn cau ein holl swyddfeydd i'r cyhoedd;
  • Rydym yn canslo pob digwyddiad / diwrnod agored;
  • Canslo pob apwyntiad nad yw'n hanfodol;
  • Gofyn i fwyafrif ein timau weithio gartref a sicrhau bod ein holl gydweithwyr sydd â'r symptomau yn hunan-ynysu ar unwaith.

Sut y gallai hyn effeithio arnoch chi

Gan ein bod yn wynebu gweithredu gyda llai o weithlu dros yr wythnosau nesaf, gall hyn olygu:

  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni ateb galwadau;
  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ymateb i e-byst;
  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni asesu ceisiadau sydd dan ystyriaeth;
  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni asesu ceisiadau am eiddo;

Sut y gallwch chi ein helpu ni

  • Cysylltwch â ni dim ond os yw'ch ymholiad yn fater brys;

Yn bwysicaf oll, gofynnwn ichi fod yn ystyrlon o’ch ffrindiau, teulu a chymdogion trwy'r amser anodd hwn.

Darllen mwy »

Cartrefi Fforddiadwy Newydd Ar Gael Yn Ardal Deganwy, Conwy

Wedi postio: 06.03.20

Mae Adra yn falch o fod yn cydweithio hefo cwmni Beech Development Ltd, sy’n adeiladu 110 o gartrefi ym Mharc Pentywyn, Deganwy, Conwy.

Bydd Adra, prif ddarparwr tai Gogledd Cymru, yn gyfrifol am 33 o’r tai hynny, mae Beech wedi dechrau ar y gwaith paratoi ac adeiladu, a bydd rhai o’r cartrefi yn barod ac ar gael ar ddiwedd 2020.

Bydd 17 o’r cartrefi ar gael ar sail Rhent Canolradd i denantiaid.

Cofrestrwch gyda Tai Teg os am gael eich ystyried am gartrefi fforddiadwy ar Rent Canolraddol. Gallwch gysylltu hefo Tai Teg drwy ffonio 03456 015 605 neu anfon e-bost at info@taiteg.org.uk neu mae mwy o wybodaeth am y cynlluniau gwahanol ar y wefan hefyd: taiteg.org.uk

Bydd 16 o’r cartrefi ar gael ar sail Rhent Cymdeithasol.

Cofrestrwch gyda Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050. – os oes gennych ddiddordeb yn yr eiddo rhent cymdeithasol.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English