Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2019. Mae na 24 cofnodion ...

Ionawr

Diwrnod Agored Llanuwchllyn

Posted: 29.01.19

Ydach chi, neu rywun da chi'n nabod angen tŷ addas fforddiadwy i'w brynu neu'i rentu ym Maes y Pandy, Llanuwchllyn?

Dewch draw am sgwrs i drafod opsiynau 18/02/2019 - 4:00 - 7:00

Darllen mwy »

Chwefror

Pedwar cartref newydd yn Rhewl i fynd ar gofrestr tai fforddiadwy

Posted: 18.02.19

Mae deg eiddo newydd yn cael eu hadeiladu yn Rhewl, Sir Ddinbych, gyda chwech ar y farchnad agored, a phedwar ar gael ar gofrestr Tai Teg.

Mae cofrestr Tai Teg, a lansiwyd chwe mis yn ôl, yn cynnig cyfle i drigolion gogledd Cymru rentu neu brynu tai am gost llai na gwerth y farchnad. Ers ei sefydlu, mae dros 50 o bobl wedi bod trwy’r gofrestr i ddod o hyd i gartref i’w rhentu neu i brynu.

Mae dau o’r cartrefi ar gael i’w prynu o dan berchenogaeth ar y cyd, a dau drwy rent canolradd, cyfradd rhent is na’r cyfartaledd.

Mae holl eiddo stad newydd Lôn yr Eglwys wedi eu cynllunio yn eang, gydag ystafelloedd sy’n fwy na’r cyffredin, ac insiwleiddio arbennig i leihau biliau ynni.

Yn ôl Dylan Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau adfywio Grŵp Cynefin: “Dwi’n gyffrous o weld y tai yma’n dod yn gartrefi i bobl leol mewn partneriaeth â chynllun Tai Teg.

“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu eiddo o’r radd flaenaf, a bydd y cartrefi yn Lôn yr Eglwys wedi eu cwblhau yn fodern gyda cheginau wedi eu dylunio i’r gofod a pharcio oddi ar ffordd y stad.

“Rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb i brynu neu rentu un o’r tai fforddiadwy yma ymuno â chofrestr Tai Teg, a bydd cartrefi arddangos ar gael maes o law i bobl ddod i’w gweld.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Tony Thomas, aelod cabinet tai, rheoleiddio a’r amgylchedd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r Cyngor yn falch o weithio mewn partneriaeth â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel Grŵp Cynefin i ddod â buddsoddiad ychwanegol i gartrefi fforddiadwy’r sir, ac a fydd yn ategu at ein buddsoddiad ein hunain mewn cartrefi Cyngor newydd.

“Mae hyn yn ein cynorthwyo i gyflawni’r flaenoriaeth tai yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor sy’n bwriadu cyrraedd ein targed o ddarparu 260 o gartrefi fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2022.”

I ddatgan diddordeb ar gyfer tŷ ar wefan Tai Teg, rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth a chyda incwm cartref gros rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau yn darparu ar gyfer y rhai sy’n ennill hyd at £60,000.

Nid yw Tai Teg yn cynnwys tai cymdeithasol, a chynghorir pobl i barhau i gael mynediad at y gofrestr tai cyngor perthnasol yn eu hardal.

Grŵp Cynefin sy’n arwain cynllun Tai Teg, mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â‘r saith awdurdod lleol: Cyngor Sir Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ynys Môn. Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Cymru a Gorllewin a Chartrefi Conwy yw’r cymdeithasau tai eraill sy’n rhan o gynllun Tai Teg.

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Tai Teg a’r meini prawf, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk neu ffoniwch 0845 601 5605.

Darllen mwy »

Tir gerllaw'r Hen Reithordy, Llanbedr Dyffryn Clwyd

Posted: 15.02.19

Datblygiad unigryw ar y tir gerllaw'r Hen Reithordy, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun. Bydd y Datblygiad yn gymysgedd o dai dwy a thair ystafell wely a byngalos dwy ystafell wely, rhagwelir y byddant wedi eu cwblhau yn Haf 2020.

Mae’n gyfle i ddarparu tai fforddiadwy o ansawdd uchel i gwrdd â'r angen am dai lleol.

Mae'r datblygiad wedi derbyn Cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r rhaglen Tai Arloesol. Byddant yn datblygu cartrefi a fydd yn garbon isel gyda thechnolegau gwyrdd arloesol gan sicrhau cartrefi fydd yn hynod fforddiadwy i'w rhedeg a'u bod yn garedig i'r amgylchedd.

Darllen mwy »

Bron y Castell, Abergele

Posted: 08.02.19

Eiddo 3 llofft ar gael drwy'r cynllun Rhentu i'w brynu gyda Cartrefi Conwy. Gwybodaeth pellach i ddilyn.

Darllen mwy »

Cynllun Rhent Canolraddol drwy Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Posted: 01.02.19

Cynllun Rhent Canolraddol drwy Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Llys Marl, Cyffordd Llandudno

Sychnant Pass, Conwy

Darllen mwy »

Mawrth

Deganwy

Posted: 27.03.19

Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg yn Deganwy. Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru gyda Tai Teg er mwyn ceisio am yr eiddo.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

7 tŷ pâr x 3 ystafell wely (817 troedfedd sgwâr)

2 dŷ pâr x 3 ystafell wely (915 troedfedd sgwâr)

4 tŷ pâr x 2 ystafell wely (753 troedfedd sgwâr)

4 rhandy x 2 ystafell wely (550 troedfedd sgwâr)

Rhagor o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 9 Pant y Celyn, Llanrheadr

Posted: 27.03.19

Eiddo 3 llofft ar gael yn fuan ar y cynllun rhan ecwiti yn Pant y Celyn, Llanrhaeadr. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »

Safle Hendre, Caernarfon

Posted: 21.03.19

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â Beech Construction yn adeiladu chwech tŷ ‘rhentu i brynu’ ar safle hen ysgol Hendre, Caernarfon.

Bydd y chwech tŷ yn rhan o stad o 45 o dai newydd sy’n gymysgedd o unedau (cymdeithasol a marchnad agored). Bydd pedwar tŷ tair ystafell wely a dau dŷ dwy ystafell wely ar gael i’w ‘rhentu i brynu’. Disgwylir y bydd tri o’r tai yn barod diwedd y flwyddyn a’r rhai eraill i ddilyn yn Haf 2020.

Am fwy o fanylion am fuddion y cynllun rhentu i brynu ac i weld os ydych yn gymwys ewch i: https://taiteg.org.uk/cy/am-i-eligible-to-apply

Darllen mwy »

Safle Llay, Wrecsam

Posted: 15.03.19

Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?

Mae Cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam.

Y bwriad yw adeiladu cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely a tai dwy a thair ystafell wely.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r unedau arfaethedig (rhent canolradd) neu brynu eiddo fforddiadwy ar y safle, mae angen i chi gofrestru eich manylion gyda Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae Tai Teg yn gofrestr ar gyfer eiddo fforddiadwy yn Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Powys ar gyfer bobl sydd ddim mewn sefyllfa i rentu neu brynu eiddo ar y farchnad agored. Ewch i’r wefan i weld os ydych yn gymwys ac i weld be allant gynnig i chi.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn nhrefn dyddiad cofrestru, felly cofrestrwch eich diddordeb mor fuan a phosib.

Darllen mwy »

Llys y Wern, Penyffordd, Holywell

Posted: 14.03.19

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Alder Court, Penyffordd Sir Y Fflint.

Bydd pedwar eiddo ar gael ar yr cynllun rhent canolraddol

Bydd y rhain yn cynnwys 2 x Fflat Steil Bwthyn 1 ystafell wely a 2 x Fflat Steil Bwthyn gyda 2 ystafell wely gyda drws ffrynt eu hunain.

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Penyffordd (Nr Treffynnon) neu Ffynnongwryw e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Gwespyr, Talacre, Mostyn, Llanasa, Trelawnyd & Gwaenysgor.

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Rhagwelir cynllun yn cael ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2019

Mwy o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 11 Maes y Garn, Nefyn, Gwynedd

Posted: 13.03.19

Ar Gael Yn Fuan

Bynglo 2 lofft ar ddatblygiad newydd Maes Y Garn, Nefyn, Gwynedd.

Bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn Ebrill 2019.

Bydd disgwyl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau rhwng Hydref - Rhagfyr 2019.

Mwy o wybodaeth i ddilyn.


Darllen mwy »

Maes Gwern, Yr Wyddgrug, Sir Fflint

Posted: 04.03.19

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Maes Gwern yn Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint dros y misoedd nesaf.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

14 x 2 Wely - Plot 122, 123, 124, 125, 84, 85, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139

4 x 3 gwely - Plot 92, 93

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Yr Wyddrgrug e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos New Brighton, Mynydd Isa, Bwcle, Sychdyn, Llaneurgain, Gwernymynydd, Y Waun, Rhydymwyn, Rhosesmor, Nercwys, Treuddyn, Coed-Llai & Pontyblyddyn

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau:

Plotiau 130-133 = 06/03/2020

Plotiau 136-139 = 22/05/2020

Plotiau 122-125 = 25/06/2020

Plotiau 92-93 = 25/06/2020

Plotiau 81-82 = 16/09/2020

Plotiau 87-88 = 14/10/2020

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Darllen mwy »

Mai

Home Farm, Gresford Road, Llai

Posted: 09.05.19

Datblygiad newydd yn cynnwys 362 o dai gyda 91 yn gartrefi fforddiadwy.

Mae’r safle wedi’i leoli y tu allan i ganol tref Wrecsam mewn ardal sy’n dod yn boblogaidd.

Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu ar y cyd gydag Anwyl Homes a Bellway Homes gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn rheoli’r tai fforddiadwy sy’n cynnwys 71 o unedau rhent a 20 ar gyfer eu gwerthu o dan Gynllun Rhanberchnogaeth. Bydd cymysgedd o eiddo 1, 2 a 3 ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr cymwys.

Gweler rhagor o wybodaeth am yr datblygiad ar y daflen marchnata isod:

Darllen mwy »

Chester Road, Dobshill, CH5 3LZ

Posted: 09.05.19

Mae’r cynllun wedi’i leoli ar safle hen ddepo’r cyngor sydd wedi bod yn wag ers sawl blwyddyn.

Bydd y datblygiad yn darparu 24 o dai fforddiadwy newydd a thai cyngor.

Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i gynnal y llinell o goed aeddfed presennol i ffin y safle gyda’r holl eiddo y tu ôl i hyn i leihau’r effaith ar eiddo presennol yn yr ardal.

Bydd NEW Homes yn cynnig y canlynol ar y cynllun Rhent Canolraddol:

8 Tŷ 2 Ystafell Wely

1 Tŷ 3 Ystafell Wely

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Dobshill e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Bwcle, Penyffordd, Penymynydd and Drury.

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserelen a ragwelir i gwblhau i'w gadarnhau

Dyddiad Oddeutu Chwefror 2020

Darllen mwy »

Mehefin

Diwrnod Hyfforddiant / Training Day

Posted: 26.06.19

Mae aelodau staff Tai Teg ar hyfforddiant heddiw. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch yfory info@taiteg.org.uk

Diolch

Darllen mwy »

Gorffennaf

Mayfield Park, Saltney

Posted: 31.07.19

Wedi'i leoli'n Saltney, ddim yn bell o ddinas hanesyddol Caer.

Mae gan y tai newydd deniadol hyn ddyluniadau cyfoes sy’n effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel iawn.

At hynny, gyda’r A483 a'r A55 yn llai na 2 filltir ohonynt, maent yn cynnig y gorau o’r ddau fyd: cefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru ar y stepen drws ond yn agos iawn at Gaer a nifer o ganolfannau pwysicaf yr ardal o ran diwydiant a chyflogaeth.

Bydd NEW Homes yn cynnig 4 tŷ 2 ystafell wely ar y cynllun rhent canolraddol

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried:


Blaenoriaeth 1

Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg.

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Darllen mwy »

Awst

Renting Homes (Fees Etc.) (Wales) Act 2019: Guidance for landlords and agents

Posted: 22.08.19

Ni fydd Tai Teg yn codi ffi weinyddol o £75.00 o’r 1af o Fedi 2019 yn unol â’r “Renting Homes (Fees Etc.) (Wales) Act 2019: Guidance for landlords and agents”. Am fwy o wybodaeth gweler y ddogfen amgaeedig.

Darllen mwy »

Hydref

Safle Llay

Posted: 30.10.19

Ar gael yn fuan

Mae cymdeithas tai Adra yn falch o fod yn gweithio gyda Anwyl Homes a Bellway i adeiladu tai yn Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam.
Mae’r datblygiad yn cynnwys 91 o gartrefi fforddiadwy mewn ardal boblogaidd. Adra fydd yn berchen ac yn rheoli’r eiddo yma.

Pwy yw Adra? Mae Adra yn darparu tai o ansawdd yng ngogledd Cymru, yn gofalu am 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer 14,000 o gwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth ewch i adra.co.uk Math o Unedau Bydd fflatiau un a dwy lofft a thai dwy a thair llofft ar gael.

Rhent canolradd fforddiadwy – gosodir rhent ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored.
Rhan berchnogaeth – gall cwsmeriaid brynu a rhentu cartref newydd yn rhannol. Gall prynwyr brynu cyfran gychwynnol o rhwng 25% i uchafswm ecwiti cychwynnol o 75% o werth y cartref yn ddibynnol ar yr asesiad o’u gallu i fforddio tŷ. Yna, bydd rhent misol yn cael ei dalu ar y gyfran sydd heb ei phrynu.

Pryd fydd y cartrefi yn barod? Bydd y cartrefi ar gael o Ebrill 2020 - Gorffennaf 2023 (dyddiad cwblhau sy’n cael ei ragweld). Sut mae gwneud cais? Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu neu brynu unrhyw un o’r cartrefi hyn, dylech gofrestru cais gyda Chofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg. Ewch i wefan Tai Teg i weld os ydych yn gymwys i ymgeisio am un o’r unedau yma ac am fwy o wybodaeth ar y cynlluniau sydd ar gael: www.taiteg.org.uk

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn ôl trefn dyddiad cofrestru, peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosib! Bydd y tai yn cael eu gosod yn unol ag amodau cytundeb 106.

Mwy o wybodaeth a manylion amyr eiddo i ddilyn yn fuan ewch i www.adra.co.uk / www.taiteg.org.uk

Darllen mwy »

Diwrnod Hyfforddiant

Posted: 22.10.19

Mae aelodau staff Tai Teg ar hyfforddiant yfory - 23/10/2019. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk
Diolch

Darllen mwy »

Gloddaeth Street, Llandudno

Posted: 22.10.19

Mae yr fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi ei lleoli yn Llandudno. Mae'r fflatiau yn gwneud defnydd mawr o’r lle, gyda eu ddwy ystafell wely sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

Nodweddion allanol:

• Parcio (1 i bob uned)

• System mynediad

• Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Nodweddion mewnol:

• Drysau mewnol gyda paneli gwyn gyd effaith chrome

• Gorchuddion llawr a bleindiau/rheiliau llenni

• Mynediad Lifft

• Goleuadau effeithlon

• Gorchuddion carpedi a llawr

• System taenellu

• Cegin fodern

• Ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y baddon

• Boeler combi nwy sy'n effeithlon o ran egni

Rhent Misol £500

Darllen mwy »

Fflatiau 2 Lofft

Posted: 22.10.19

Yn ddod yn fuan

Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely mewn ardal ddymunol yn West End, Bae Colwyn.

Mae rhaid basio meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais.

2 Ystafell Wely, 1 Ystafell Ymolchi, 1 Derbynfa

Mwy o fanylion I ddilyn.

Darllen mwy »

Parc Mayfield, Saltney

Posted: 08.10.19

Wedi'i leoli'n Saltney, ddim yn bell o ddinas hanesyddol Caer.

Mae gan y tai newydd deniadol hyn ddyluniadau cyfoes sy’n effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel iawn.

At hynny, gyda’r A483 a'r A55 yn llai na 2 filltir ohonynt, maent yn cynnig y gorau o’r ddau fyd: cefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru ar y stepen drws ond yn agos iawn at Gaer a nifer o ganolfannau pwysicaf yr ardal o ran diwydiant a chyflogaeth.

Bydd NEW Homes yn cynnig 4 tŷ 3 ystafell wely ar y cynllun hwn. (1 x Ty ar ben ei hun, 3 x Tŷ pâr)

£615 y mis - Tŷ pâr £625 y mis - Ty ar ben ei hun


Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg. Blaenoriaeth 3 Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan


Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Am fwy o fanylio cysylltwch a Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru ar 01352 701400
Darllen mwy »

Tachwedd

Diwrnod Hyfforddiant

Posted: 28.11.19

PWYSIG - Oherwydd hyfforddiant corfforaethol i staff ar ddydd Gwener y 29 Tachwedd 2019 (fory), bydd ein holl swyddfeydd ar gau. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Darllen mwy »

Rhagfyr

Oriau Agor ein Swyddfeydd dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Posted: 20.12.19

Bydd ein swyddfeydd yn cau am 1pm ddydd Mawrth, 24 Rhagfyr 2019, ac yn ail agor am 9:00am fore Dydd Iau, 2 Ionawr 2020.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg