Cwestiynau Cyffredinol - Eiddo i'w Rhentu

C. Beth yw Cynllun Rhent Canolradd?

A. Eiddo lle mae rhent wedi ei osod ar lefel y Lwfans Tai neu 80% o'r pris rhent ar y farchnad agored, hyn yn ddibynol ar trefniadau'r landlord a gall hyn amrywio.

C. Faint o gynilion y gallaf ei gael i fod yn gymwys i gofrestru am eiddo rent canolraddol?

A. Ni ddylai ymgeisydd fod efo mwy na £16,000 o gynilion.

C. A fyddai'n cael blaenoriaeth os ydw i'n Denant Cymdeithasol?

A. Rhaid cadw at y meini prawf a nodir, ond gyda rhai cynlluniau rhoddir blaenoriaeth i denant cymdeithasol er mwyn rhyddhau eiddo cymdeithasol. Fydd hyn wedi ei nodi ar y gwybodaeth marchnata.

C. Sut ydych chi'n llunio'r rhestr aros?

A. Unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu o fewn 5/6 diwrnod gwaith o dyddiad cau'r eiddo. Rydym yn ystyried dyddiad cymeradwyo, cysylltiad ar ardal, maint teulu a fforddiadwyaeth. Am fwy o wybodaeth gweler tab Proses Tai Teg ar ein wefan.

C. Pa ddogfen ychwanegol fydd rhaid i mi ei gyflwyno er mwyn cael fy ystyried ar gyfer eiddo?

A. Unwaith y byddwch wedi datgan diddordeb mewn eiddo a bod rhestr fer wedi'i chreu yna byddwn wedyn yn gwahodd yr unigolion e.e. y tri uchaf i ddarparu'r dogfennau . Am fwy o wybodaeth gweler tab Proses Tai Teg ar ein wefan. Mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno'r dogfennau o fewn yr amserlen a nodir. Bydd methu â chyflenwi'r dogfennau yn golygu eich bod yn cael eich rhoi yn ôl ar y gofrestr ac nad ydych yn cael eu hystyried ar gyfer yr eiddo.

C. Partner / Priod ar gais

A. Os oes gennych bartner / priod, rhaid i chi eu cwblhau fel "ymgeisydd ar y cyd", ac nid o dan "Manylion Teulu".


Termau Cyffredin :

Dyma rai o'r termau a'r geiriau cyffredin yr ydych yn debygol o ddod ar eu traws ar ein gwefan ac yn ystod proses eich cais. Defnyddiwch hwn i'ch helpu chi i ddeall y geiriau a'r ymadroddion cyffredin hyn yn well. Rhestr ddefnyddiol i unrhyw un sydd am rentu eiddo trwy Tai Teg.

  • Cymdeithas Tai

Term cyffredinol ar gyfer sefydliadau dielw sydd â'r nod o sicrhau bod cartrefi ar gael ac yn fforddiadwy i bawb.

  • Tai Fforddiadwy

Tai a adeiladwyd gan Gymdeithasau Tai neu Ddarparwyr Cofrestredig, gyda chymorthdaliadau gan y Llywodraeth.

  • Incwm gros yr aelwyd

Mae incwm gros yn cyfeirio at y cyfanswm a enillwyd cyn trethi a didyniadau eraill, yn union fel cyflog blynyddol.

  • Incwm net

Mae incwm net yn cyfeirio at eich incwm yn dilyn didyniadau, h.y. treth a thaliadau Yswiriant Gwladol.

  • Ecwiti - (yn berthnasol i berchnogion tai)

Gwerth yr eiddo llai unrhyw arian sy'n ddyledus gennych sy'n cael ei sicrhau yn ei erbyn.

  • A106 (Adran 106)

Mae cytundeb adran 106 yn gytundeb rhwng datblygwr ac awdurdod cynllunio lleol ynghylch mesurau y mae'n rhaid i'r datblygwr eu cymryd i leihau eu heffaith ar y gymuned.


Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English