Proses Tai Teg

Cofrestru gyda Tai Teg.

 • Cyn Creu cyfrif darllenwch yr adran meini prawf cymhwysedd i wneud yn siŵr eich bod yn bodloni'r meini prawf.
 • Cwblhewch yr holl adrannau yn y ffurflen gais neu fel arall, ni fyddwn yn gallu prosesu eich cais, a byddwch yn cael eich rhoi yn ôl ar statws heb ei gyflwyno.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen , cofiwch bwyso'r botwm cyflwyno.
 • Mae gennym hyd at 5 diwrnod gwaith i asesu eich cais a phenderfynu ei gymeradwyo neu wrthod.

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo a'i roi ar gofrestr Tai Teg.

 • Pan fyddwch wedi cael eich cymeradwyo, bydd eich statws yn newid i fod yn ‘barod i ymgeisio’.
 • O hyn ymlaen gallwch wneud cais am eiddo yn dibynnu ar yr hyn yr ydych wedi cael eich cymeradwyo ar ei gyfer, h.y. rhentu/prynu neu'r ddau.
 • Dylech hefyd dderbyn negeseuon e-bost bob dydd Iau gyda gwybodaeth am yr eiddo sydd ar gael drwy Tai Teg.
 • Plis nodwch mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried, ac yn cael eich rhoi nol wrth gefn yn unig ar gyfer yr eiddo hwnnw.

Gwneud cais am eiddo

 • Unwaith y byddwch wedi gwneud cais am eiddo, bydd eich cais yn cael ei gynnwys ar restr fer.
 • Ni fyddwn yn creu rhestr fer ar gyfer yr eiddo tan y dyddiad cau a gofynnir i chi beidio a chysylltu a ni yn ystyod y cyfnod yma gan na fyddwn mewn sefyllfa i darparu unrhyw wybodaeth.
 • Ar ôl dyddiad cau'r eiddo, byddwn yn creu rhestr fer gan gymryd eich dyddiad cymeradwyo /fforddiadwyedd/maint y teulu a'ch cysylltiad lleol i ystyriaeth. Fel arfer, byddai rhestr fer yn cael ei chwblhau o fewn 5/6 diwrnod gwaith ar ôl diwrnod cau'r eiddo, yn dibynnu ar y llwyth gwaith.
 • Yn dibynnu ar nifer yr eiddo sydd ar gael ar gyfer yr hysbyseb benodol h.y. 4 x 2 ystafell wely, efallai y bydd yn rhaid i ni ail-agor y cais os nad oes gennym nifer digonol o geisiadau. Bydd eich cais yn aros ar y rhestr fer ac yn cael ei ystyried.
 • Unwaith y bydd y rhestr fer yn ei lle, byddwn yn eich gwahodd i gyflwyno eich dogfennau 3 mis cyn bod yr eiddo'n barod, er mwyn i ni allu cwblhau asesiad ariannol.

Uwchlwytho eich dogfennau

 • Byddwch angen uwchlwytho eich dogfennau erbyn y dyddiad cau fydd wedi ei nodi ar eich cais. Os nad ydych yn gallu uwchlwytho’r dogfennau erbyn y dyddiad cau hwn am reswm penodol, cysylltwch â'r tîm fel arall bydd eich cais yn cael ei rhoi nol ar barod i ymgeisio a byddwm yn symud ymlaen i'r ymgeisydd nesaf.
 • Mae angen yr holl ddogfennau a restrir isod arnom. Ni fyddwn yn gallu symud ymlaen â'ch cais os nad yw'r holl ddogfennau wedi'u cyflwyno.
 • Enwch y dogfennau cyn eu huwchlwytho, gan fod hyn yn ei gwneud yn haws i ni wirio h.y. datganiad banc Mawrth 2020/ slipiau cyflog Ebrill 2020
 • Os oes gennych fwy nag un cyfrif banc, dylech uwchlwytho datganiadau 3 mis ar gyfer yr holl gyfrifon.
 • Os oes gennych unrhyw fenthyciadau/cardiau credyd a/neu gardiau siop rhaid i chi ddarparu'r dogfennau.
 • Pan yn uwchlwytho datganiadau banc, gofynnwn pan fo'n bosib i chi eu lawrlwytho o'ch cyfrif bancio arlein a'u uwchlwytho wedyn fel ffolder i'ch cyfrif Tai Teg.

Dogfennau sydd eu hangen ar gyfer y prif ymgeisydd a’r cyd-ymgeiswyr

 • 3 mis o ddatganiadau banc diweddar llawn (pob cyfrif a allai fod gennych)
 • 3 mis o slipiau cyflog diweddaraf
 • Prawf o unrhyw incwm arall (credyd treth neu lythyr hawl pensiwn preifat)
 • Prawf o gynilion (ISA, cyfrannau bondiau)
 • Prawf o I.D. (pasbort/tystysgrif geni/cerdyn trwydded yrru)
 • Prawf preswylio (biliau cyfleustodau/cyfriflenni banc/cofrestr etholiadol)
 • P60
 • Benthyciadau banc (os yn berthnasol)
 • Cardiau credyd (os yn berthnasol)
 • Cardiau cyfrifon â siopau (os yn berthnasol)
 • Ffioedd gofal plant (os yw'n berthnasol)
 • Cadarnhau penderfyniad morgais mewn egwyddor gan y benthyciwr (os yn prynu eiddo yn unig)

Os yn hunangyflogedig, bydd angen yr isod yn ychwanegol i’r uchod :-

 • Tystysgrif SA302 am y 3 blynedd diwethaf

Gall methu â darparu’r holl ddogfennau gofynnol olygu ein bod yn symud ymlaen i'r ymgeisydd nesaf ar y rhestr

Asesu eich cais

 • Pan fydd eich holl ddogfennau wedi'u cyflwyno, caiff eich cais ei neilltuo i aelod o staff.
 • Yna, bydd yr aelod staff yn cwblhau'r asesiad ariannol yn seiliedig ar y dogfennau/ ar y dystiolaeth yr ydych wedi eu darparu.
 • Dylai hyn gymryd rhwng 1-2 diwrnod, yn amodol ar i chi gyflwyno'r holl wybodaeth a nodir yn rhif 4 uchod, fel y gofynnwyd.
 • Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi yn ystod y broses hon i dderbyn eglurhad am unrhyw fater neu i ofyn am wybodaeth bellach.
 • Mae sicrhau bod eich dogfennau mewn trefn ac wedi eu henwi yn ei gwneud yn haws i'r swyddog gynnal ei asesiad.

Cymeradwyo eich cais am eiddo

 • Pan fydd y swyddog wedi asesu eich cais, caiff ei anfon at y rheolwr i'w wirio.
 • Os bydd y rheolwr yn cytuno â'r asesiad, caiff ei anfon ymlaen at y landlord i'w ystyried, neu os byddwch yn prynu, caiff ei anfon at y datblygwr/perchennog.
 • Dim ond pan fydd landlord/datblygwr neu berchennog yr eiddo yn cymeradwyo eich cais y byddwch yn cael cynnig yr eiddo'n swyddogol.
 • Byddwn yn anfon holiadur boddhad atoch i chi ei lenwi. Mae derbyn adborth yn bwysig iawn er mwyn i ni allu adolygu ein prosesau.
 • Pan fydd y landlord yn cymeradwyo’r cais am yr eiddo, byddwn yn cau eich cyfrif ar Tai Teg ac yn dileu pob dogfen.
 • Eich landlord fydd eich prif bwynt cyswllt o'r pwynt hwn ymlaen.

Os bydd eich cais am eiddo yn cael ei wrthod

 • Yn dilyn yr asesiad ag os nad yw'r eiddo ddim yn fforddiadwy mae'n bosib y bydd Tai Teg yn gwrthod eich cais ar gyfer yr eiddo penodol hwn.
 • Byddwn yn trafod hyn gyda chi a byddwn yn adolygu ein penderfyniad os oes gennych ragor o wybodaeth neu dystiolaeth i gefnogi eich cais.
 • Os bydd eich cais yn cael ei anfon at y landlord/datblygwr neu berchennog yr eiddo a'i fod yn gwrthod e.e. yn dilyn gwiriadau landlord/gwiriad credyd, yna byddant hwy yn cysylltu â chi i drafod y rheswm, a byddant yn hysbysu Tai Teg o'u penderfyniad.
 • Bydd eich cais yn cael ei rhoi yn ôl ar statws `barod I ymgeisio’ er mwyn i chi wneud cais am eiddo arall a fyddai o bosib yn fwy fforddiadwy.
 • Bydd yr holl ddogfennau a uwchlwythwyd yn cael eu dileu o'ch cyfrif.

Adolygu Ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Teg

 • Anfonir e-bost awtomataidd at ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod yn gofyn iddynt fewngofnodi a neu adolygu eu manylion.
 • Anfonir Ail e-bost awtomataidd fis o'r e-bost cyntaf fel nodyn atgoffa i fewngofnodi i'ch cyfrif.
 • Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 2 fis ar ôl derbyn dau ebost yn eu atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu ac ni fyddwch ar gofrestr Tai Teg.
 • Os ydych chi am ail-ymgeisio, yna mae'n rhaid i chi greu cyfrif newydd a chwblhau'r cais ar-lein. Ni fydd eich dyddiad cymeradwyo gwreiddiol yn cael ei ystyried.

Plîs Noder: fel sydd wedi ei nodi yn rhan o ffurflen gais Tai Teg, pe canfyddi'r eich bod wedi darparu gwybodaeth anghywir yna mae gan Tai Teg yr hawl i gau eich cais.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English