Proses Tai Teg

Cofrestru gyda Tai Teg.

 • Cyn Creu cyfrif darllenwch yr adran meini prawf cymhwysedd i wneud yn siŵr eich bod yn bodloni'r meini prawf.
 • Cwblhewch yr holl adrannau yn y ffurflen gais neu fel arall, ni fyddwn yn gallu prosesu eich cais, a byddwch yn cael eich rhoi yn ôl ar statws heb ei gyflwyno.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen , cofiwch bwyso'r botwm cyflwyno.
 • Mae gennym hyd at 5 diwrnod gwaith i asesu eich cais a phenderfynu ei gymeradwyo neu wrthod.

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo a'i roi ar gofrestr Tai Teg.

 • Pan fyddwch wedi cael eich cymeradwyo, bydd eich statws yn newid i fod yn ‘barod i ymgeisio’.
 • O hyn ymlaen gallwch wneud cais am eiddo yn dibynnu ar yr hyn yr ydych wedi cael eich cymeradwyo ar ei gyfer, h.y. rhentu/prynu neu'r ddau.
 • Dylech hefyd dderbyn negeseuon e-bost bob dydd Iau gyda gwybodaeth am yr eiddo sydd ar gael drwy Tai Teg.

Gwneud cais am eiddo

 • Unwaith y byddwch wedi gwneud cais am eiddo, bydd eich cais yn cael ei gynnwys ar restr fer.
 • Ni fyddwn yn creu rhestr fer ar gyfer yr eiddo tan y dyddiad cau a gofynnir i chi beidio a chysylltu a ni yn ystyod y cyfnod yma gan na fyddwn mewn sefyllfa i darparu unrhyw wybodaeth.
 • Ar ôl dyddiad cau'r eiddo, byddwn yn creu rhestr fer gan gymryd eich dyddiad cymeradwyo /fforddiadwyedd/maint y teulu a'ch cysylltiad lleol i ystyriaeth. Fel arfer, byddai rhestr fer yn cael ei chwblhau o fewn 5/6 diwrnod gwaith ar ôl diwrnod cau'r eiddo, yn dibynnu ar y llwyth gwaith.
 • Yn dibynnu ar nifer yr eiddo sydd ar gael ar gyfer yr hysbyseb benodol h.y. 4 x 2 ystafell wely, efallai y bydd yn rhaid i ni ail-agor y cais os nad oes gennym nifer digonol o geisiadau. Bydd eich cais yn aros ar y rhestr fer ac yn cael ei ystyried.
 • Unwaith y bydd y rhestr fer yn ei lle, byddwn yn eich gwahodd i gyflwyno eich dogfennau 3 mis cyn bod yr eiddo'n barod, er mwyn i ni allu cwblhau asesiad ariannol.

Uwchlwytho eich dogfennau

 • Byddwch angen uwchlwytho eich dogfennau erbyn y dyddiad cau fydd wedi ei nodi ar eich cais. Os nad ydych yn gallu uwchlwytho’r dogfennau erbyn y dyddiad cau hwn am reswm penodol, cysylltwch â'r tîm fel arall bydd eich cais yn cael ei rhoi nol ar barod i ymgeisio a byddwm yn symud ymlaen i'r ymgeisydd nesaf.
 • Mae angen yr holl ddogfennau a restrir isod arnom. Ni fyddwn yn gallu symud ymlaen â'ch cais os nad yw'r holl ddogfennau wedi'u cyflwyno.
 • Enwch y dogfennau cyn eu huwchlwytho, gan fod hyn yn ei gwneud yn haws i ni wirio h.y. datganiad banc Mawrth 2020/ slipiau cyflog Ebrill 2020
 • Os oes gennych fwy nag un cyfrif banc, dylech uwchlwytho datganiadau 3 mis ar gyfer yr holl gyfrifon.
 • Os oes gennych unrhyw fenthyciadau/cardiau credyd a/neu gardiau siop rhaid i chi ddarparu'r dogfennau.
 • Pan yn uwchlwytho datganiadau banc, gofynnwn pan fo'n bosib i chi eu lawrlwytho o'ch cyfrif bancio arlein a'u uwchlwytho wedyn fel ffolder i'ch cyfrif Tai Teg.

Dogfennau sydd eu hangen ar gyfer y prif ymgeisydd a’r cyd-ymgeiswyr

 • 3 mis o ddatganiadau banc diweddar llawn (pob cyfrif a allai fod gennych)
 • 3 mis o slipiau cyflog diweddaraf
 • Prawf o unrhyw incwm arall (credyd treth neu lythyr hawl pensiwn preifat)
 • Prawf o gynilion (ISA, cyfrannau bondiau)
 • Prawf o I.D. (pasbort/tystysgrif geni/cerdyn trwydded yrru)
 • Prawf preswylio (biliau cyfleustodau/cyfriflenni banc/cofrestr etholiadol)
 • P60
 • Benthyciadau banc (os yn berthnasol)
 • Cardiau credyd (os yn berthnasol)
 • Cardiau cyfrifon â siopau (os yn berthnasol)
 • Ffioedd gofal plant (os yw'n berthnasol)
 • Cadarnhau penderfyniad morgais mewn egwyddor gan y benthyciwr (os yn prynu eiddo yn unig)

Os yn hunangyflogedig, bydd angen yr isod yn ychwanegol i’r uchod :-

 • Tystysgrif SA302 am y 3 blynedd diwethaf

Gall methu â darparu’r holl ddogfennau gofynnol olygu ein bod yn symud ymlaen i'r ymgeisydd nesaf ar y rhestr

Asesu eich cais

 • Pan fydd eich holl ddogfennau wedi'u cyflwyno, caiff eich cais ei neilltuo i aelod o staff.
 • Yna, bydd yr aelod staff yn cwblhau'r asesiad ariannol yn seiliedig ar y dogfennau/ ar y dystiolaeth yr ydych wedi eu darparu.
 • Dylai hyn gymryd rhwng 1-2 diwrnod, yn amodol ar i chi gyflwyno'r holl wybodaeth a nodir yn rhif 4 uchod, fel y gofynnwyd.
 • Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi yn ystod y broses hon i dderbyn eglurhad am unrhyw fater neu i ofyn am wybodaeth bellach.
 • Mae sicrhau bod eich dogfennau mewn trefn ac wedi eu henwi yn ei gwneud yn haws i'r swyddog gynnal ei asesiad.

Cymeradwyo eich cais am eiddo

 • Pan fydd y swyddog wedi asesu eich cais, caiff ei anfon at y rheolwr i'w wirio.
 • Os bydd y rheolwr yn cytuno â'r asesiad, caiff ei anfon ymlaen at y landlord i'w ystyried, neu os byddwch yn prynu, caiff ei anfon at y datblygwr/perchennog.
 • Dim ond pan fydd landlord/datblygwr neu berchennog yr eiddo yn cymeradwyo eich cais y byddwch yn cael cynnig yr eiddo'n swyddogol.
 • Byddwn yn anfon holiadur boddhad atoch i chi ei lenwi. Mae derbyn adborth yn bwysig iawn er mwyn i ni allu adolygu ein prosesau.
 • Pan fydd y landlord yn cymeradwyo’r cais am yr eiddo, byddwn yn cau eich cyfrif ar Tai Teg ac yn dileu pob dogfen.
 • Eich landlord fydd eich prif bwynt cyswllt o'r pwynt hwn ymlaen.

Os bydd eich cais am eiddo yn cael ei wrthod

 • Yn dilyn yr asesiad ag os nad yw'r eiddo ddim yn fforddiadwy mae'n bosib y bydd Tai Teg yn gwrthod eich cais ar gyfer yr eiddo penodol hwn.
 • Byddwn yn trafod hyn gyda chi a byddwn yn adolygu ein penderfyniad os oes gennych ragor o wybodaeth neu dystiolaeth i gefnogi eich cais.
 • Os bydd eich cais yn cael ei anfon at y landlord/datblygwr neu berchennog yr eiddo a'i fod yn gwrthod e.e. yn dilyn gwiriadau landlord/gwiriad credyd, yna byddant hwy yn cysylltu â chi i drafod y rheswm, a byddant yn hysbysu Tai Teg o'u penderfyniad.
 • Bydd eich cais yn cael ei rhoi yn ôl ar statws `barod I ymgeisio’ er mwyn i chi wneud cais am eiddo arall a fyddai o bosib yn fwy fforddiadwy.
 • Bydd yr holl ddogfennau a uwchlwythwyd yn cael eu dileu o'ch cyfrif.

Adolygu Ymgeiswyr ar Gofrestr Tai Teg

 • Anfonir e-bost awtomataidd at ymgeiswyr nad ydynt wedi mewngofnodi i'w cyfrif am 28 diwrnod yn gofyn iddynt fewngofnodi a neu adolygu eu manylion.
 • Anfonir Ail e-bost awtomataidd fis o'r e-bost cyntaf fel nodyn atgoffa i fewngofnodi i'ch cyfrif.
 • Os nad yw ymgeiswyr wedi mewngofnodi o fewn 2 fis ar ôl derbyn dau ebost yn eu atgoffa, yna bydd eu cais yn cael ei ddileu ac ni fyddwch ar gofrestr Tai Teg.
 • Os ydych chi am ail-ymgeisio, yna mae'n rhaid i chi greu cyfrif newydd a chwblhau'r cais ar-lein. Ni fydd eich dyddiad cymeradwyo gwreiddiol yn cael ei ystyried.

Plîs Noder: fel sydd wedi ei nodi yn rhan o ffurflen gais Tai Teg, pe canfyddi'r eich bod wedi darparu gwybodaeth anghywir yna mae gan Tai Teg yr hawl i gau eich cais.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English