Cwestiynau Cyffredinol - Eiddo i'w Brynu

Y. Faint o gynillion allai gael i fod yn gynwys i fod ar y rhestr?

A. Hyn yn ddibynnol ar y cynllun da chi'n ystyried neu/a'r ardal prynu. Rydym yn ystyried uchafswm pris prynu ag asesu bob achos yn unigol. Dilyn ffigyrau Llywodraeth Cymru - 5% o'r uchafswm pris prynu , a 3.5 o incwm/incwm ar y cyd.


Y. Uchafswm pris prynu Cynllun Prynu Cartref?

A. Mae Llywodraeth Cymru yn nodi be ydi pris prynu eiddo yn nôl yr ardal. Mae'r Tîm Tai Teg yn defnyddio'r canllawiau yma wrth asesu ar gyfer prynu eiddo Cymorth Prynu.


Y. Ar ôl i mi gael fy nghymeradwyo a fy rhoi ar y gofrestr, yna sut allai ymgeisio am eiddo?

A. Ar ôl I Tai Teg eich cymeradwyo yna allwch ymweld â’r tudalen `Chwilio am Eiddo’ ag edrych am eiddo. Fydd y meini prawf am yr eiddo wedi ei nodi ar y wybodaeth marchnata. Ar ôl dyddiad cau'r eiddo byddem yn creu rhestr fer. Am fwy o wybodaeth am y broses plîs gweler tab Proses Tai Teg ar ein gwefan.


Y. Partner / Priod ar gais

A. Os oes gennych bartner / priod, rhaid i chi eu cwblhau fel "ymgeisydd ar y cyd", ac nid o dan "Manylion Teulu"


Y. Pam mae rhaid i mi dalu a ffi o £ 75.00?

Mae'r ffi ar gyfer y gwaith gweinyddu ac asesu a gynhelir gan Tai Teg (asesiad cysylltiad ariannol a chysylltiad lleol) er mwyn i chi gael eich ystyried ar gyfer eiddo. Mae'r ffi o £ 75 yn daladwy ar ddechrau'r broses wrth wneud cais am eiddo, a Ni fyddwn yn gallu cychwyn y broses asesu os na dderbynnir y taliad.


Termau Cyffredin :

Dyma rai o'r termau a'r geiriau cyffredin yr ydych yn debygol o ddod ar eu traws ar ein gwefan ac yn y broses o'ch cais. Defnyddiwch hwn i'ch helpu chi i ddeall y geiriau a'r ymadroddion cyffredin hyn yn well. Rhestr ddefnyddiol i unrhyw un sydd am brynu eiddo trwy Tai Teg.

  • Cymdeithas Dai

Term cyffredinol ar gyfer sefydliadau dielw sydd â'r nod o sicrhau bod cartrefi ar gael ac yn fforddiadwy i bawb.

  • Tai Fforddiadwy

Tai a adeiladwyd gan Gymdeithasau Tai neu Ddarparwyr Cofrestredig, gyda chymorthdaliadau gan y Llywodraeth.

  • Incwm gros yr aelwyd

Mae incwm gros yn cyfeirio at y cyfanswm a enillwyd cyn trethi a didyniadau eraill, yn union fel cyflog blynyddol.

  • Incwm net

Mae incwm net yn cyfeirio at eich incwm yn dilyn didyniadau, h.y. treth a thaliadau Yswiriant Gwladol.

  • D.I.P (Penderfyniad mewn Egwyddor) / Cytundeb mewn Egwyddor -

Amcangyfrif ysgrifenedig yw hwn gan fenthyciwr morgais, sy'n rhoi syniad ichi o faint o arian y gallwch ei fenthyg.

  • Cwblhau

Cwblhau'r gwerthiant yn derfynol pan fydd yr holl arian yn cael ei drosglwyddo a bod gan y prynwr yr hawl gyfreithiol i gymryd perchnogaeth o'r eiddo.

  • Ecwiti - (yn berthnasol i berchnogion tai)

Gwerth yr eiddo llai unrhyw arian sy'n ddyledus gennych sy'n cael ei sicrhau yn ei erbyn.

  • A106 (Adran 106)

Mae cytundeb adran 106 yn gytundeb rhwng datblygwr ac awdurdod cynllunio lleol ynghylch mesurau y mae'n rhaid i'r datblygwr eu cymryd i leihau eu heffaith ar y gymuned.


Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English