Cyfryngau Cymdeithasol

  A ydw i’n gymwys i wneud cais?

  Dyma'r meini y brawf yn rhaid i chi eu cwrdd er mwyn cael eich ystyried i fod ar y gofrestr:-

  Meini Prawf

  • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
  • Ariannol - i gael incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00 **
  • Incwm – rydym yn ystyried credyd treth yn unig. Nid ydym yn ystyried budd-daliadau fel incwm.
  • Cyflogaeth:- rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 - £45,000) neu os yn prynu, efo cynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (bydd rhaid fod gennych incwm i gynnal yr eiddo).
  • Fforddiadwy - ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy'n addas i'ch anghenion.
  • Llety  - i fod naill ai'n brynwr tro cyntaf neu os yw'r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
   • oherwydd maint teulu
   • fforddiadwyedd
   • anghenion penodol neu
   • mewn angen oherwydd tor perthynas.
  • Cysylltiad Lleol :- bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu , cysylltiad teuluol agos.
  • Eithriad- Personél Gwasanaeth – rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r `Service Personnel’ ar incwm `zero’ – ond rhaid cael cysylltiad lleol fel a nodir uchod.

  Lleol

  • Unigolion sydd â chysylltiad 5 mlynedd naill ai drwy breswylio, teulu neu weithio yn y Sir y maent yn dymuno byw ynddi.

  Angen

  • Cartrefi nad yw eu hincwm yn ddigonol i'w galluogi i brynu neu rhentu cartref addas i'w hanghenion ar y farchnad agored.

  Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cofrestru.

  Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

  ** Fe allwn ystyried ceisiadau rhwng £45,000 i £60,000 gros ar gyfer y cynllun Rhentu i Brynu a Rhanberchnogaeth yn unig **

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English