A ydw i’n gymwys i wneud cais?

Dyma’r meini prawf sy’n rhaid I chi eu cwrdd er mwyn cael eich ystyried I fod ar y gofrestr?

Meini Prawf

 • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
 • Ariannol - i gael incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00 **
 • Incwm – rydym yn ystyried credyd treth yn unig. Nid ydym yn ystyried budd-daliadau fel incwm. (Os yr ydych yn hunan gyflogedig yr incwm blynyddol sydd angen ei roi ar eich cais fel elw gros yw y ffigwr elw ar eich ffurflen dreth (tudalennau 13 neu 14) dim y ffigwr trosiant (gan mai dyma’r swm o arian a gymerir gan fusnes mewn cyfnod penodol ac nid yw yn cael ei gyfrif fel incwm). Ar gyfer y Cynllun Rhentu i'w Brynu rydym ond yn cyfrifo incwm gros y cartref , nid ydym yn ystyried unrhyw dreth waith na chredyd treth plant
 • Cyflogaeth:- rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth (rhan amser neu llawn amser ond rhaid bod ag incwm gros y flwyddyn o £16,000 - £45,000) neu os yn prynu, efo cynilion ac yn methu prynu ar y farchnad agored heb gymorth. (bydd rhaid fod gennych incwm i gynnal yr eiddo).
 • Fforddiadwy - ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy'n addas i'ch anghenion.
 • Llety - i fod naill ai'n brynwr tro cyntaf neu os yw'r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
  • oherwydd maint teulu - (tystiolaeth o gorboblogi)
  • fforddiadwyedd - (rhent presennol yn anfforddiadwy)
  • anghenion penodol - (adolygir fesul achos)
  • mewn angen oherwydd tor perthynas

(Rhaid darparu tystiolaeth o werthiant ac ecwiti ar werthiant eiddo)

 • Cysylltiad Lleol :- bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu , cysylltiad teuluol agos.
 • Rhyddhad Amhenodol :- Bydd rhaid darparu prawf bod gennych ryddhad amhenodol.
 • Eithriad- Personél Gwasanaeth – rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r `Service Personnel’ ar incwm `zero’ – ond rhaid cael cysylltiad lleol fel a nodir uchod.
Angen

 • Cartrefi nad yw eu hincwm yn ddigonol i'w galluogi i brynu neu rhentu cartref addas i'w hanghenion ar y farchnad agored.

Sylwer: - unwaith y byddwch wedi cofrestru a'ch cymeradwyo a phan fyddwch yn datgan diddordeb am eiddo, bydd y rhestr fer yn cael ei chreu yn ôl trefn dyddiad cymeradwyaeth cofrestru.

** Fe allwn ystyried ceisiadau gyda incwm cartref gros blynyddol rhwng £45,000 i £60,000 ar gyfer y cynllun Rhentu i Brynu a Rhanberchnogaeth yn unig **

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English