Cynlluniau

Gweler isod gwybodaeth am y gwahanol gynlluniau sydd ar gael:-

Rhent Canolraddol

 • mae rhent canolraddol yn opsiwn i bobl sydd ddim mewn sefyllfa i brynu cartref am amryw o resymau megis dim digon o flaendal neu hanes credyd gwael
 • mae’r cynllun wedi ei anelu at bobl mewn cyflogaeth, ac sydd ddim yn ddibynnol ar fudd-daliadau
 • gosodir rhent ar lwfans Tai lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored
 • rhaid i ymgeiswyr gwrdd a'r meini prawf a chofrestru â Tai Teg
 • fel rheol bydd angen mis o rent a mis o flaendal
 • bydd gofyn i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am eiddo rhent canolraddol gwblhau gweithdrefn gwirio gan y landlord. Mae hyn i sicrhau eu bod yn ddigon sefydlog yn ariannol i gynnal tenantiaeth ar lefel rhent penodedig a'ch bod yn denantiaid addas.
 • Ni ddylai fod gan ymgeisydd mwy na £16,000 o gynilion, cysylltwch â ni os ydych angen mwy o wybodaeth.
 • Mae'n rhaid i'r aelwyd allu fforddio'r costau tai (gan gynnwys ' rhent ' ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros. (Incwm gros gan gynnwys Credyd treth plant a chredyd treth gwaith) e.e. £25,000 x 30% = £7,500/12 (mis) £ 625pcm-felly byddai'r rhent fforddiadwy oddeutu £625pcm

Prynu Cartref

 • mae Prynu Cartref yn gynllun a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac ar gael i'ch cynorthwyo chwi i brynu eiddo ar y farchnad agored
 • bydd yn ofynnol i chi allu ariannu hyd at 70% o bris yr eiddo, gyda morgais, neu gyfuniad o forgais a chynilion
 • isafswm blaendal o 5% (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)
 • bydd Grŵp Cynefin yn benthyca'r y 30% sy’n weddill i chi. Mewn rhai amgylchiadau, gellir cynyddu’r benthyciad i 50%
 • bydd y benthyciad yn cael ei sicrhau yn erbyn yr eiddo, ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
 • pan fydd amser yn caniatáu fe allwch dalu’r benthyciad yn ôl i Grŵp Cynefin
 • am fwy o wybodaeth plis cliciwch ar y linc yma a'r daflen wybodaeth isod.
 • https://llyw.cymru/sites/defau...https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-02/180228-prynu-cartref-cymru-canllaw-i-brynwyr.pdf

Rhan Ecwiti

 • cynigir rhan ecwiti fel arfer ar eiddo a brynir yn uniongyrchol gan ddatblygwr, gymdeithas dai/awdurdod lleol neu eiddo ail-law a brynwyd yn y gorffennol
 • bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio â meini prawf o’r Amod106 (Dogfen gyfreithiol yw’r Amod 106 gan y Cyngor) e.e. cysylltiad lleol
 • mae’r benthyciad ecwiti yn gallu amrywio a byddai’n ofynnol i chi allu cyllido y % sy’n weddill drwy forgais neu gyfuniad o forgais a chynilion
 • bydd y benthyciad ecwiti yn cael ei sicrhau yn erbyn eich eiddo, ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
 • mewn rhai amgylchiadau ni fyddwn yn gallu ad-dalu y benthyciad
 • bydd angen Isafswm blaendal o 5% (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)
 • mewn rhai amgylchiadau ni fyddwch yn gallu ad-dalu'r % ecwiti ac felly ni fyddant yn gallu bod yn berchen 100% ar yr eiddo.
 • Byddwn yn codi ffi asesu o £75.00

Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt

 • cynllun ble mae’r datblygwr yn adeiladu tai ac yn eu gwerthu ar bris disgownt is na'r o’r farchnad agored
 • bydd y % discownt yn cael ei gytuno yn ystod y broses Cynllunio
 • bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio â meini prawf o’r Adran 106. (dogfen cyfreithiol gan y Cyngor) e.e. cysylltiad lleol
 • bydd angen isafswm blaendal o 20%. (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)
 • Byddwn yn codi ffi asesu o £75.00

Rhan Berchnogaeth

 • gallwch brynu cyfran o'r cartref a thalu rhent ar y gyfran arall
 • gallwch brynu cyfran gychwynnol a fydd yn cyfateb i rhwng 25% a 75% o werth yr eiddo yr ydych wedi'i ddewis
 • rhaid ichi gael morgais ad-dalu ar gyfer y gyfran o'r cartref yr ydych yn ei phrynu
 • gallwch gynyddu eich cyfran yn yr eiddo ar unrhyw adeg
 • chi fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r eiddo hyn yn oed os ydych talu % o rent
 • am fwy o wybodaeth plis cliciwch ar y linc yma.

Rhentu i’w Brynu

 • cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfrandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref
 • byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gall gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – eu defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo
 • Ar gyfer y cynllun penodol hwn rydym ond yn cyfrifo incwm gros y cartref, nid ydym yn ystyried unrhyw Credyd treth plant a chredyd treth gwaith
 • bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb
 • am fwy o wybodaeth plis cliciwch ar y linc yma.
 • rydym yn ystyried eich hanes credyd fel rhan o’r cais rhentu I brynu – a posib fyddem yn gofyn am dystiolaeth o’ch adroddiad credyd
 • Mae'r cynlluniau hyn ar gyfer unigolion sydd heb isafswm o 5% o flaendal ond sy'n gallu cael mynediad at forgais

Hunan adeiladu A106

 • plot o dir ar gael gan y Cyngor neu berchennog tir i adeiladu eiddo Fforddiadwy
 • Rhaid i’r hunan adeiladwr gwrdd â'r Meini Prawf, a bydd yn gyfrifol am holl gostau dylunio ac adeiladu’r cartref
 • lle bo'r angen, mae’n bosib y bydd y Cyngor yn gallu rhoi ‘benthyciad pontio’ hyd nes y bydd y cartref wedi ei adeiladu i safon dderbyniol fel bod modd cael morgais arno. (Cysylltwch â’r Cyngor perthnasol am fwy o wybodaeth - cofiwch nad yw pob Cyngor yn darparu’r gwasanaeth benthyciad pontio)
 • Byddwn yn codi ffi asesu o £75.00

Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English