Cyfryngau Cymdeithasol

  Cynlluniau

  Gweler isod gwybodaeth am y gwahanol gynlluniau sydd ar gael:-

  Rhent Canolraddol

  • mae rhent canolraddol yn opsiwn i bobl sydd ddim mewn sefyllfa i brynu cartref am amryw o resymau megis dim digon o flaendal neu hanes credyd gwael
  • mae’r cynllun wedi ei anelu at bobl mewn cyflogaeth, ac sydd ddim yn ddibynnol ar fudd-daliadau
  • gosodir rhent ar lwfans Tai lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored
  • rhaid i ymgeiswyr gwrdd a'r meini prawf a chofrestru â Tai Teg
  • fel rheol bydd angen mis o rent a mis o flaendal
  • bydd gofyn i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am eiddo rhent canolraddol gwblhau gweithdrefn gwirio gan y landlord. Mae hyn i sicrhau eu bod yn ddigon sefydlog yn ariannol i gynnal tenantiaeth ar lefel rhent penodedig a'ch bod yn denantiaid addas.

  Prynu Cartref

  • mae Prynu Cartref yn gynllun a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac ar gael i'ch cynorthwyo chwi i brynu eiddo ar y farchnad agored
  • bydd yn ofynnol i chi allu ariannu hyd at 70% o bris yr eiddo, gyda morgais, neu gyfuniad o forgais a chynilion
  • isafswm blaendal o 5% (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)
  • bydd Grŵp Cynefin yn benthyca'r y 30% sy’n weddill i chi. Mewn rhai amgylchiadau, gellir cynyddu’r benthyciad i 50%
  • bydd y benthyciad yn cael ei sicrhau yn erbyn yr eiddo, ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
  • pan fydd amser yn caniatáu fe allwch dalu’r benthyciad yn ôl i Grŵp Cynefin
  • am fwy o wybodaeth plis cliciwch ar y linc yma.

  Rhan Ecwiti

  • cynigir rhan ecwiti fel arfer ar eiddo a brynir yn uniongyrchol gan ddatblygwr,  gymdeithas dai/awdurdod lleol neu eiddo ail-law a brynwyd yn y gorffennol
  • bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio â meini prawf o’r Amod106 (Dogfen gyfreithiol yw’r Amod 106 gan y Cyngor) e.e. cysylltiad lleol
  • mae’r benthyciad ecwiti yn gallu amrywio a byddai’n ofynnol i chi allu cyllido y % sy’n weddill drwy forgais neu gyfuniad o forgais a chynilion
  • bydd y benthyciad ecwiti yn cael ei sicrhau yn erbyn eich eiddo, ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
  • mewn rhai amgylchiadau ni fyddwn yn gallu ad-dalu y benthyciad
  • bydd angen Isafswm blaendal o 5%  (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)

  Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt 

  • cynllun ble mae’r datblygwr yn adeiladu tai ac yn eu gwerthu ar bris disgownt is na'r o’r farchnad agored
  • bydd y % discownt yn cael ei gytuno yn ystod y broses Cynllunio
  • bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio â meini prawf o’r Adran 106. (dogfen cyfreithiol gan y Cyngor) e.e. cysylltiad lleol
  • bydd angen isafswm blaendal o 20%. (Yn amodol ar ofynion y benthyciwr morgais)

  Rhan Berchnogaeth

  • gallwch brynu cyfran o'r cartref a thalu rhent ar y gyfran arall
  • gallwch brynu cyfran gychwynnol a fydd yn cyfateb i rhwng 25% a 75% o werth yr eiddo yr ydych wedi'i ddewis
  • rhaid ichi gael morgais ad-dalu ar gyfer y gyfran o'r cartref yr ydych yn ei phrynu
  • gallwch gynyddu eich cyfran yn yr eiddo ar unrhyw adeg
  • chi fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r eiddo hyn yn oed os ydych talu % o rent
  • am fwy o wybodaeth plis cliciwch ar y linc yma.

  Rhentu i’w Brynu

  • cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfrandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref
  • byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gall gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – eu defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo
  • bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb
  • am fwy o wybodaeth plis cliciwch ar y linc yma.

  Hunan adeiladu A106

  • plot o dir ar gael gan y Cyngor neu berchennog tir i adeiladu eiddo Fforddiadwy
  • Rhaid i’r hunan adeiladwr gwrdd â'r Meini Prawf, a bydd yn gyfrifol am holl gostau dylunio ac adeiladu’r cartref
  • lle bo'r angen, mae’n bosib y bydd y Cyngor yn gallu rhoi ‘benthyciad pontio’ hyd nes y bydd y cartref wedi ei adeiladu i safon dderbyniol fel bod modd cael morgais arno. (Cysylltwch â’r Cyngor perthnasol am fwy o wybodaeth - cofiwch nad yw pob Cyngor yn darparu’r gwasanaeth benthyciad pontio)

  Mae cofrestru am DDIM , ond codi’r ffi asesu o £75.00 *ar rhai cynlluniau. Byddwn yn eich cynghori o hyn yn ystod y broses.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English