Cyfryngau Cymdeithasol

Newyddion

2 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod yn St Marks Mews, Cei Connahs

Wedi postio: 25.10.18

Cofiwch gofrestru a Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae yna gysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

2 x Tai 3 llofft, 4 person

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddod yn yr wythnosau nesaf.

Darllen mwy »

3 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod i Oakenholt, Fflint.

Wedi postio: 03.10.18

Cofiwch gofrestru a Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae yna gysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Bydd 3 tŷ 3 llofft ar gael.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddod yn yr wythnosau nesaf.

Darllen mwy »

10 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod yn Llanddeusant, Ynys Môn.

Wedi postio: 18.09.18

Gwaith yn datblygu'n dda ar safle Llanddeusant ar Ynys Môn. Cofiwch gofrestru â Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae cysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn. Rhagwelir dyddiad cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Bydd chwech tŷ 3 llofft a phedwar tŷ 2 llofft.

Gweler manylion am feini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddilyn yn y misoedd nesaf.

Darllen mwy »

Cwrt Isaf, Oakenholt

Wedi postio: 22.08.18

Dau dŷ 3 llofft ar y cynllun Rhan Ecwity

Ar gael yn fuan

Dyddiad cwblhau Rhagfyr 2018

Mwy o fanylion i ddilyn

Darllen mwy »

Cofrestr Tai Fforddiadwy newydd i helpu pobl i ddod o hyd i gartref delfrydol

Wedi postio: 17.05.18

Mae darpar brynwyr a thenantiaid gogledd Cymru a Phowys yn cael eu hannog i ymuno â chofrestr tai fforddiadwy ar-lein newydd er mwyn gwella eu siawns o sicrhau eu cartref delfrydol.  

 

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn symleiddio’r dull y mae pobl yn gwneud cais am gartref fforddiadwy.

 

Mae nifer o gynlluniau ar gael ar gyfer y rheini sydd mewn cyflogaeth ac sy’n ennill rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau ar gyfer y rhai sy’n ennill hyd at £60,000.

 

Grŵp Cynefin sy’n arwain y prosiect. Yn ogystal â Grŵp Cynefin, mae partneriaid eraill gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a saith awdurdod lleol : Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Powys, Cyngor Wrecsam a Chyngor Sir Ynys Môn.

 

Y cymdeithasau tai eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Wales & West, a Cartrefi Conwy.

 

Mae cartref fforddiadwy yn eiddo a ddarperir am bris llai na gwerth y farchnad, naill ai i’w rentu neu brynu. Nid yw Tai Teg yn darparu tai cymdeithasol, a chynghorir pobl i barhau i ddefnyddio’r gofrestr tai cyngor perthnasol yn eu hardal.

 

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Bydd Tai Teg yn symleiddio’r broses o gofrestru a sicrhau cartrefi fforddiadwy yng ngogledd Cymru a Phowys.  

 

“Rydym yn annog unigolion sy’n ceisio dod o hyd i gartref fforddiadwy i’w rentu neu brynu i gofrestru. Hyd yn oed os ydych wedi cofrestru yn y gorffennol, mae’n rhaid i chi ail gofrestru ond bydd eich dyddiad cofrestru gwreiddiol yn aros yr un fath.

 

“Mae nifer o gynlluniau arloesol ar gael i helpu pobl i fynd ar yr ysgol i brynu cartref neu sicrhau cartref ar gyfer ei rentu. Gall pawb sydd â diddordeb ddod o hyd i mwy o wybodaeth am y meini prawf a’r eiddo sydd ar gael ar wefan newydd Tai Teg.

 

“Hoffem hefyd siarad â datblygwyr ynghylch sut y gall tai fforddiadwy chwarae rhan bwysig iddynt hwy ar eu safleoedd unigol.”

 

Bydd y gofrestr yn cael ei defnyddio i roi sylwadau ar geisiadau cynllunio ac i gefnogi awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i gynllunio ar gyfer datblygiadau tai yn y dyfodol.  

 

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru diddordeb mewn cartref, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk

Darllen mwy »

Pagination

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English