Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mai 2020. Mae na 3 cofnodion ...

Mawrth

Cysylltu â Tai Teg

Posted: 23.03.20

Yn anffodus nid ydym yn gallu derbyn galwadau ffon, felly os oes gennych ymholiad cysylltwch gyda ni ar info@taiteg.org.uk.

Darllen mwy »

Coronafirws: Neges i Ymgeiswyr Tai Teg

Posted: 19.03.20

Mae Tai Teg yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod anodd a hoffai gynnig sicrwydd o'n hymrwymiad i barhau â'r gwasanaeth, yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. O ystyried y nifer cynyddol o achosion o Coronafirws yn y wlad, rydym yn gosod mesurau i ddiogelu lles ein holl staff. Isod, rydym wedi amlinellu'r camau y byddwn yn eu cymryd:

Beth ydym ni'n ei wneud i helpu i leihau lledaeniad Coronafirws:

  • Rydym yn cau ein holl swyddfeydd i'r cyhoedd;
  • Rydym yn canslo pob digwyddiad / diwrnod agored;
  • Canslo pob apwyntiad nad yw'n hanfodol;
  • Gofyn i fwyafrif ein timau weithio gartref a sicrhau bod ein holl gydweithwyr sydd â'r symptomau yn hunan-ynysu ar unwaith.

Sut y gallai hyn effeithio arnoch chi

Gan ein bod yn wynebu gweithredu gyda llai o weithlu dros yr wythnosau nesaf, gall hyn olygu:

  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni ateb galwadau;
  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ymateb i e-byst;
  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni asesu ceisiadau sydd dan ystyriaeth;
  • Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ni asesu ceisiadau am eiddo;

Sut y gallwch chi ein helpu ni

  • Cysylltwch â ni dim ond os yw'ch ymholiad yn fater brys;

Yn bwysicaf oll, gofynnwn ichi fod yn ystyrlon o’ch ffrindiau, teulu a chymdogion trwy'r amser anodd hwn.

Darllen mwy »

Cartrefi Fforddiadwy Newydd Ar Gael Yn Ardal Deganwy, Conwy

Posted: 06.03.20

Mae Adra yn falch o fod yn cydweithio hefo cwmni Beech Development Ltd, sy’n adeiladu 110 o gartrefi ym Mharc Pentywyn, Deganwy, Conwy.

Bydd Adra, prif ddarparwr tai Gogledd Cymru, yn gyfrifol am 33 o’r tai hynny, mae Beech wedi dechrau ar y gwaith paratoi ac adeiladu, a bydd rhai o’r cartrefi yn barod ac ar gael ar ddiwedd 2020.

Bydd 17 o’r cartrefi ar gael ar sail Rhent Canolradd i denantiaid.

Cofrestrwch gyda Tai Teg os am gael eich ystyried am gartrefi fforddiadwy ar Rent Canolraddol. Gallwch gysylltu hefo Tai Teg drwy ffonio 03456 015 605 neu anfon e-bost at info@taiteg.org.uk neu mae mwy o wybodaeth am y cynlluniau gwahanol ar y wefan hefyd: taiteg.org.uk

Bydd 16 o’r cartrefi ar gael ar sail Rhent Cymdeithasol.

Cofrestrwch gyda Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050. – os oes gennych ddiddordeb yn yr eiddo rhent cymdeithasol.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg