Cyfryngau Cymdeithasol

Newyddion

Safle Llay, Wrecsam

Wedi postio: 15.03.19

Oes gennych chi ddiddordeb mewn eiddo fforddiadwy yn Llay?

Mae Cymdeithas dai Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu unedau fforddiadwy yn Llay, Wrecsam.

Y bwriad yw adeiladu cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely a tai dwy a thair ystafell wely.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu un o’r unedau arfaethedig (rhent canolradd) neu brynu eiddo fforddiadwy ar y safle, mae angen i chi gofrestru eich manylion gyda Tai Teg: www.taiteg.org.uk

Mae Tai Teg yn gofrestr ar gyfer eiddo fforddiadwy yn Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint, Wrecsam a Powys ar gyfer bobl sydd ddim mewn sefyllfa i rentu neu brynu eiddo ar y farchnad agored. Ewch i’r wefan i weld os ydych yn gymwys ac i weld be allant gynnig i chi.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn nhrefn dyddiad cofrestru, felly cofrestrwch eich diddordeb mor fuan a phosib.

Darllen mwy »

Llys y Wern, Penyffordd, Holywell

Wedi postio: 14.03.19

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Alder Court, Penyffordd Sir Y Fflint.

Bydd pedwar eiddo ar gael ar yr cynllun rhent canolraddol

Bydd y rhain yn cynnwys 2 x Fflat Steil Bwthyn 1 ystafell wely a 2 x Fflat Steil Bwthyn gyda 2 ystafell wely gyda drws ffrynt eu hunain.

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Penyffordd (Nr Treffynnon) neu Ffynnongwryw e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Gwespyr, Talacre, Mostyn, Llanasa, Trelawnyd & Gwaenysgor.

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Rhagwelir cynllun yn cael ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2019

Mwy o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 11 Maes y Garn, Nefyn, Gwynedd

Wedi postio: 13.03.19

Ar Gael Yn Fuan

Bynglo 2 lofft ar ddatblygiad newydd Maes Y Garn, Nefyn, Gwynedd.

Bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn Ebrill 2019.

Bydd disgwyl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau rhwng Hydref - Rhagfyr 2019.

Mwy o wybodaeth i ddilyn.


Darllen mwy »

Maes Gwern, Yr Wyddgrug, Sir Fflint

Wedi postio: 04.03.19

Bydd Cartrefi Gogledd Orllewin yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg ar y safle Maes Gwern yn Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint dros y misoedd nesaf.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

4 x 1 ystafell wely - Plot 140, 141, 142, 143

14 x 2 Wely - Plot 81, 82, 122, 123, 124, 125, 84, 85, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 144, 145,

4 x 3 gwely - Plot 87, 88, 92, 93

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Yr Wyddrgrug e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos New Brighton, Mynydd Isa, Bwcle, Sychdyn, Llaneurgain, Gwernymynydd, Y Waun, Rhydymwyn, Rhosesmor, Nercwys, Treuddyn, Coed-Llai & Pontyblyddyn

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserlen a ragwelir i'w gwblhau:

Plotiau 130-133 = 26/11/2019

Plotiau 136-139 = 31/01/2020

Plotiau 144-145 = 19/02/2020

Plotiau 122-125 = 24/04/2020

Plotiau 140-143 = 19/05/2020

Plotiau 92-93 = 25/06/2020

Plotiau 81-81 = 17/07/2020

Plotiau 87-88 = 14/08/2020

Plotiau 84-85 = 02/09/2020

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Darllen mwy »

Pedwar cartref newydd yn Rhewl i fynd ar gofrestr tai fforddiadwy

Wedi postio: 18.02.19

Mae deg eiddo newydd yn cael eu hadeiladu yn Rhewl, Sir Ddinbych, gyda chwech ar y farchnad agored, a phedwar ar gael ar gofrestr Tai Teg.

Mae cofrestr Tai Teg, a lansiwyd chwe mis yn ôl, yn cynnig cyfle i drigolion gogledd Cymru rentu neu brynu tai am gost llai na gwerth y farchnad. Ers ei sefydlu, mae dros 50 o bobl wedi bod trwy’r gofrestr i ddod o hyd i gartref i’w rhentu neu i brynu.

Mae dau o’r cartrefi ar gael i’w prynu o dan berchenogaeth ar y cyd, a dau drwy rent canolradd, cyfradd rhent is na’r cyfartaledd.

Mae holl eiddo stad newydd Lôn yr Eglwys wedi eu cynllunio yn eang, gydag ystafelloedd sy’n fwy na’r cyffredin, ac insiwleiddio arbennig i leihau biliau ynni.

Yn ôl Dylan Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau adfywio Grŵp Cynefin: “Dwi’n gyffrous o weld y tai yma’n dod yn gartrefi i bobl leol mewn partneriaeth â chynllun Tai Teg.

“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu eiddo o’r radd flaenaf, a bydd y cartrefi yn Lôn yr Eglwys wedi eu cwblhau yn fodern gyda cheginau wedi eu dylunio i’r gofod a pharcio oddi ar ffordd y stad.

“Rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb i brynu neu rentu un o’r tai fforddiadwy yma ymuno â chofrestr Tai Teg, a bydd cartrefi arddangos ar gael maes o law i bobl ddod i’w gweld.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Tony Thomas, aelod cabinet tai, rheoleiddio a’r amgylchedd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r Cyngor yn falch o weithio mewn partneriaeth â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel Grŵp Cynefin i ddod â buddsoddiad ychwanegol i gartrefi fforddiadwy’r sir, ac a fydd yn ategu at ein buddsoddiad ein hunain mewn cartrefi Cyngor newydd.

“Mae hyn yn ein cynorthwyo i gyflawni’r flaenoriaeth tai yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor sy’n bwriadu cyrraedd ein targed o ddarparu 260 o gartrefi fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2022.”

I ddatgan diddordeb ar gyfer tŷ ar wefan Tai Teg, rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth a chyda incwm cartref gros rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau yn darparu ar gyfer y rhai sy’n ennill hyd at £60,000.

Nid yw Tai Teg yn cynnwys tai cymdeithasol, a chynghorir pobl i barhau i gael mynediad at y gofrestr tai cyngor perthnasol yn eu hardal.

Grŵp Cynefin sy’n arwain cynllun Tai Teg, mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â‘r saith awdurdod lleol: Cyngor Sir Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ynys Môn. Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Cymru a Gorllewin a Chartrefi Conwy yw’r cymdeithasau tai eraill sy’n rhan o gynllun Tai Teg.

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Tai Teg a’r meini prawf, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk neu ffoniwch 0845 601 5605.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English