Newyddion

Home Farm, Gresford Road, Llai

Wedi postio: 09.05.19

Datblygiad newydd yn cynnwys 362 o dai gyda 91 yn gartrefi fforddiadwy.

Mae’r safle wedi’i leoli y tu allan i ganol tref Wrecsam mewn ardal sy’n dod yn boblogaidd.

Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu ar y cyd gydag Anwyl Homes a Bellway Homes gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn rheoli’r tai fforddiadwy sy’n cynnwys 71 o unedau rhent a 20 ar gyfer eu gwerthu o dan Gynllun Rhanberchnogaeth. Bydd cymysgedd o eiddo 1, 2 a 3 ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer ymgeiswyr cymwys.

Gweler rhagor o wybodaeth am yr datblygiad ar y daflen marchnata isod:

Darllen mwy »

Chester Road, Dobshill, CH5 3LZ

Wedi postio: 09.05.19

Mae’r cynllun wedi’i leoli ar safle hen ddepo’r cyngor sydd wedi bod yn wag ers sawl blwyddyn.

Bydd y datblygiad yn darparu 24 o dai fforddiadwy newydd a thai cyngor.

Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i gynnal y llinell o goed aeddfed presennol i ffin y safle gyda’r holl eiddo y tu ôl i hyn i leihau’r effaith ar eiddo presennol yn yr ardal.

Bydd NEW Homes yn cynnig y canlynol ar y cynllun Rhent Canolraddol:

8 Tŷ 2 Ystafell Wely

1 Tŷ 3 Ystafell Wely

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Dobshill e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Bwcle, Penyffordd, Penymynydd and Drury.

Blaenoriaeth 3 –
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Amserelen a ragwelir i gwblhau i'w gadarnhau

Dyddiad Oddeutu Chwefror 2020

Darllen mwy »

Deganwy

Wedi postio: 27.03.19

Bydd Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig nifer o gynlluniau daliadaeth Cymysg yn Deganwy. Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru gyda Tai Teg er mwyn ceisio am yr eiddo.

Byddant yn cynnig yr eiddo canlynol ar y cynllun:

7 tŷ pâr x 3 ystafell wely (817 troedfedd sgwâr)

2 dŷ pâr x 3 ystafell wely (915 troedfedd sgwâr)

4 tŷ pâr x 2 ystafell wely (753 troedfedd sgwâr)

4 rhandy x 2 ystafell wely (550 troedfedd sgwâr)

Rhagor o wybodaeth i ddilyn

Darllen mwy »

Plot 9 Pant y Celyn, Llanrheadr

Wedi postio: 27.03.19

Eiddo 3 llofft ar gael yn fuan ar y cynllun rhan ecwiti yn Pant y Celyn, Llanrhaeadr. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Darllen mwy »

Safle Hendre, Caernarfon

Wedi postio: 21.03.19

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn partneriaeth â Beech Construction yn adeiladu chwech tŷ ‘rhentu i brynu’ ar safle hen ysgol Hendre, Caernarfon.

Bydd y chwech tŷ yn rhan o stad o 45 o dai newydd sy’n gymysgedd o unedau (cymdeithasol a marchnad agored). Bydd pedwar tŷ tair ystafell wely a dau dŷ dwy ystafell wely ar gael i’w ‘rhentu i brynu’. Disgwylir y bydd tri o’r tai yn barod diwedd y flwyddyn a’r rhai eraill i ddilyn yn Haf 2020.

Am fwy o fanylion am fuddion y cynllun rhentu i brynu ac i weld os ydych yn gymwys ewch i: https://taiteg.org.uk/cy/am-i-eligible-to-apply

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English