Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am 2018. Mae na 5 cofnodion ...

Mawrth

Cynllun Rhent Canolraddol ym Mae Colwyn

Posted: 21.03.18

Cynllun Rhent Canolraddol drwy Tai Gogledd Cymru

Ffordd Abergele, Bae Colwyn

Darllen mwy »

Mai

Cofrestr Tai Fforddiadwy newydd i helpu pobl i ddod o hyd i gartref delfrydol

Posted: 17.05.18

Mae darpar brynwyr a thenantiaid gogledd Cymru a Phowys yn cael eu hannog i ymuno â chofrestr tai fforddiadwy ar-lein newydd er mwyn gwella eu siawns o sicrhau eu cartref delfrydol.  

 

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn symleiddio’r dull y mae pobl yn gwneud cais am gartref fforddiadwy.

 

Mae nifer o gynlluniau ar gael ar gyfer y rheini sydd mewn cyflogaeth ac sy’n ennill rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau ar gyfer y rhai sy’n ennill hyd at £60,000.

 

Grŵp Cynefin sy’n arwain y prosiect. Yn ogystal â Grŵp Cynefin, mae partneriaid eraill gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a saith awdurdod lleol : Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd, Cyngor Powys, Cyngor Wrecsam a Chyngor Sir Ynys Môn.

 

Y cymdeithasau tai eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Wales & West, a Cartrefi Conwy.

 

Mae cartref fforddiadwy yn eiddo a ddarperir am bris llai na gwerth y farchnad, naill ai i’w rentu neu brynu. Nid yw Tai Teg yn darparu tai cymdeithasol, a chynghorir pobl i barhau i ddefnyddio’r gofrestr tai cyngor perthnasol yn eu hardal.

 

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Bydd Tai Teg yn symleiddio’r broses o gofrestru a sicrhau cartrefi fforddiadwy yng ngogledd Cymru a Phowys.  

 

“Rydym yn annog unigolion sy’n ceisio dod o hyd i gartref fforddiadwy i’w rentu neu brynu i gofrestru. Hyd yn oed os ydych wedi cofrestru yn y gorffennol, mae’n rhaid i chi ail gofrestru ond bydd eich dyddiad cofrestru gwreiddiol yn aros yr un fath.

 

“Mae nifer o gynlluniau arloesol ar gael i helpu pobl i fynd ar yr ysgol i brynu cartref neu sicrhau cartref ar gyfer ei rentu. Gall pawb sydd â diddordeb ddod o hyd i mwy o wybodaeth am y meini prawf a’r eiddo sydd ar gael ar wefan newydd Tai Teg.

 

“Hoffem hefyd siarad â datblygwyr ynghylch sut y gall tai fforddiadwy chwarae rhan bwysig iddynt hwy ar eu safleoedd unigol.”

 

Bydd y gofrestr yn cael ei defnyddio i roi sylwadau ar geisiadau cynllunio ac i gefnogi awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i gynllunio ar gyfer datblygiadau tai yn y dyfodol.  

 

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru diddordeb mewn cartref, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk

Darllen mwy »

Awst

Cwrt Isaf, Oakenholt

Posted: 22.08.18

Dau dŷ 3 llofft ar y cynllun Rhan Ecwity

Ar gael yn fuan

Dyddiad cwblhau Rhagfyr 2018

Mwy o fanylion i ddilyn

Darllen mwy »

Hydref

2 Tŷ Rhent Canolraddol newydd yn dod yn St Marks Mews, Cei Connahs

Posted: 25.10.18

Cofiwch gofrestru a Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai. www.taiteg.org.uk. Mae yna gysylltiad lleol ynghlwm ar safle. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

2 x Tai 3 llofft, 4 person

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

Mwy o wybodaeth i ddod yn yr wythnosau nesaf.

Darllen mwy »

Rhagfyr

Eiddo i ddod i Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd

Posted: 11.12.18

Mae gan Cartrefi Conwy nifer o eiddo Rhent Canolraddol newydd yn dod ar safle Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor drost y misoedd nesaf.

Gweler isod rhestr o ddyddiadau y rhagwelir y byddent yn barod.

Bydd y tai yn cael eu hysbysebu ar wefan Tai Teg er mwyn i chi allu ymgeisio.

Cofiwch gofrestru ar Tai Teg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y tai/fflatiau. www.taiteg.org.uk. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gweler manylion am meini prawf Rhent Canolraddol yma https://taiteg.org.uk/en/schem...

4 x Ty 3 llofft – 28/02/2019

2 x Ty 2 lofft – 28/02/2019

2 x Tŷ 3 llofft - 08/03/2019

2 x Tŷ 2 lofft - 08/03/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 12/04/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 12/04/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 26/04/2019

5 x Tŷ 3 llofft - 24/05/2019

5 x Tŷ 2 lofft - 24/05/2019

2 x Tŷ 3 llofft - 31/05/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 31/05/2019

3 x Tŷ 3 llofft - 07/06/2019

1 x Tŷ 2 lofft - 07/06/2019

6 x Fflat 2 lofft - 28/06/2019

6 x Fflat 2 lofft - 05/07/2019

Fe all y dyddiadau uchod newid.

Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg