Cyfryngau Cymdeithasol

Archif Newyddion

Am Mai 2019. Mae na 5 cofnodion ...

Hydref

Safle Llay

Posted: 30.10.19

Ar gael yn fuan

Mae cymdeithas tai Adra yn falch o fod yn gweithio gyda Anwyl Homes a Bellway i adeiladu tai yn Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam.
Mae’r datblygiad yn cynnwys 91 o gartrefi fforddiadwy mewn ardal boblogaidd. Adra fydd yn berchen ac yn rheoli’r eiddo yma.

Pwy yw Adra? Mae Adra yn darparu tai o ansawdd yng ngogledd Cymru, yn gofalu am 6,300 o gartrefi ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer 14,000 o gwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth ewch i adra.co.uk Math o Unedau Bydd fflatiau un a dwy lofft a thai dwy a thair llofft ar gael.

Rhent canolradd fforddiadwy – gosodir rhent ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o’r rhenti farchnad agored.
Rhan berchnogaeth – gall cwsmeriaid brynu a rhentu cartref newydd yn rhannol. Gall prynwyr brynu cyfran gychwynnol o rhwng 25% i uchafswm ecwiti cychwynnol o 75% o werth y cartref yn ddibynnol ar yr asesiad o’u gallu i fforddio tŷ. Yna, bydd rhent misol yn cael ei dalu ar y gyfran sydd heb ei phrynu.

Pryd fydd y cartrefi yn barod? Bydd y cartrefi ar gael o Ebrill 2020 - Gorffennaf 2023 (dyddiad cwblhau sy’n cael ei ragweld). Sut mae gwneud cais? Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu neu brynu unrhyw un o’r cartrefi hyn, dylech gofrestru cais gyda Chofrestr Tai Fforddiadwy Tai Teg. Ewch i wefan Tai Teg i weld os ydych yn gymwys i ymgeisio am un o’r unedau yma ac am fwy o wybodaeth ar y cynlluniau sydd ar gael: www.taiteg.org.uk

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn ôl trefn dyddiad cofrestru, peidiwch â cholli’r cyfle - cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosib! Bydd y tai yn cael eu gosod yn unol ag amodau cytundeb 106.

Mwy o wybodaeth a manylion amyr eiddo i ddilyn yn fuan ewch i www.adra.co.uk / www.taiteg.org.uk

Darllen mwy »

Diwrnod Hyfforddiant

Posted: 22.10.19

Mae aelodau staff Tai Teg ar hyfforddiant yfory - 23/10/2019. Plis cysylltwch a ni ar ebost a nawn ddwad nol atoch. info@taiteg.org.uk
Diolch

Darllen mwy »

Gloddaeth Street, Llandudno

Posted: 22.10.19

Mae yr fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi ei lleoli yn Llandudno. Mae'r fflatiau yn gwneud defnydd mawr o’r lle, gyda eu ddwy ystafell wely sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

Nodweddion allanol:

• Parcio (1 i bob uned)

• System mynediad

• Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Nodweddion mewnol:

• Drysau mewnol gyda paneli gwyn gyd effaith chrome

• Gorchuddion llawr a bleindiau/rheiliau llenni

• Mynediad Lifft

• Goleuadau effeithlon

• Gorchuddion carpedi a llawr

• System taenellu

• Cegin fodern

• Ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y baddon

• Boeler combi nwy sy'n effeithlon o ran egni

Rhent Misol £500

Darllen mwy »

Fflatiau 2 Lofft

Posted: 22.10.19

Yn ddod yn fuan

Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely mewn ardal ddymunol yn West End, Bae Colwyn.

Mae rhaid basio meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais.

2 Ystafell Wely, 1 Ystafell Ymolchi, 1 Derbynfa

Mwy o fanylion I ddilyn.

Darllen mwy »

Parc Mayfield, Saltney

Posted: 08.10.19

Wedi'i leoli'n Saltney, ddim yn bell o ddinas hanesyddol Caer.

Mae gan y tai newydd deniadol hyn ddyluniadau cyfoes sy’n effeithlon o ran ynni a gorffeniad o safon uchel iawn.

At hynny, gyda’r A483 a'r A55 yn llai na 2 filltir ohonynt, maent yn cynnig y gorau o’r ddau fyd: cefn gwlad hyfryd Gogledd Cymru ar y stepen drws ond yn agos iawn at Gaer a nifer o ganolfannau pwysicaf yr ardal o ran diwydiant a chyflogaeth.

Bydd NEW Homes yn cynnig 4 tŷ 3 ystafell wely ar y cynllun hwn. (1 x Ty ar ben ei hun, 3 x Tŷ pâr)

£615 y mis - Tŷ pâr £625 y mis - Ty ar ben ei hun


Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Saltney e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Higher Kinnerton, Sandycroft, Mancot a Phenarlâg. Blaenoriaeth 3 Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan


Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Am fwy o fanylio cysylltwch a Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru ar 01352 701400
Darllen mwy »
Cofrestu â Tai Teg