5 Brunel Court, Wrexham

  • Shared Equity

Tŷ Par 3 Llofft

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Par 3 Llofft ar gael ar y cynllun ecwiti a rennir

Mae'r cartref yn cyfaddawdu ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi teulu. Gwres canolog nwy, ffenestri gwydr dwbl UPVC a drysau.

Pris fforddiadwy: £128,000

Mae deiliadaeth yr eiddo yn rhydd-ddaliad

Tâl gwasanaeth: £ 395 y flwyddyn.

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy, gan roi blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth 1-05/08/2020-4 wythnos gyntaf

Wedi byw yn bersonol neu wedi cael Cymdeithas deuluol glòs yng Nghyngor Cymuned Rhosddu am gyfnod di-dor o 1 flwyddyn yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo

Mewn cyflogaeth amser llawn barhaol, heb fod yn llai na 30 awr PW, o fewn Cyngor Cymuned Rhosdddu am gyfnod parhaus o 6 mis yn union o flaen meddiannaeth yr eiddo

Wedi byw o'r blaen yng Nghyngor Cymuned Rhosddu am gyfnod parhaus o 5 mlynedd

Gymdeithas deulu agos yn ardal Cyngor Cymuned Rhosddu am 5 mlynedd di-dor o'r blaen

Arferai gael eu cyflogi yn ardal Cyngor Cymuned Rhos-ddu am 5 mlynedd.

Cymdeithas teulu agos: rhieni, brawd, chwaer, plant, teidiau a neiniau, brawd/chwaer/rhiant/plant

Blaenoriaeth 2-4 wythnos nesaf (cyfanswm o 8 wythnos)

Os na ellir nodi person cymwys fel y nodwyd ym mlaenoriaeth 1, caiff y gofyniad o ran preswyliaeth a chyflogaeth ei ymestyn i gynnwys ardaloedd Cyngor Cymuned Gwersyllt, Brychdyn, Offa, Parc Caia, Acton a Gresffordd

Blaenoriaeth 3-4 wythnos nesaf (cyfanswm o 12 wythnos)

Os na ellir nodi person cymwys fel y nodir ym mlaenoriaeth 1 a 2, estynnir y gofyniad am breswylio a chyflogaeth i gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ei gyfanrwydd

Blaenoriaeth 4-4 wythnos nesaf (cyfanswm o 16 wythnos)

Os na ellir nodi person cymwys fel y nodir ym mlaenoriaeth, 1, 2 neu 3 yna bydd unrhyw berson arall y mae arno angen tai fforddiadwy yn cael ei drin fel person cymhwysol.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda tai teg i wneud cais am eiddo a'n nod yw asesu cais i fod ar gofrestr tai teg o fewn 5 diwrnod gwaith

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 2JE
  • Cod Post: Ll11 2JE
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£160,000 £128,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English