48 Bryn Y Mor, Old Colwyn, Conwy

  • Shared Equity

Eiddo canol teras 2 ystafell wely

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo canol teras 2 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae'r eiddo yn cynnwys ystafell fyw cynllun agored a chegin/ystafell fwyta gyda thoiled ac ystafell gotiau lawr grisiau. Mae ganddo foiler 'combi' gyda thermostatau i fyny'r grisiau ac i lawr grisiau a ffenestri UPVC.

Mae'r eiddo yn cael ei gynnig gyda charped a lloriau drwyddi draw yn ogystal â cwpwrdd dillad wedi'i adeiladu gydag drych, gyda dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi. Mae dau le parcio wedi'u dyrannu gyda gardd gefn gan gynnwys sied, lawnt a decio.

Pris Fforddiadwy: £167,500

Pris Marchnad Agored: £134,000

Rhent Tir: £100 y flwyddyn.

Tal gwasanaeth: Greenbelt £219.65 Oct ‘23-Sep ‘24

Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar fenthyciwr)

Ban Treth Cyngor: C

EPC: B (gweler atodiad isod)

Llesddaliad / Prydles: 94 blwyddyn yn weddill

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy, gan roi blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth 1 (30/04/2024 - 28/05/2024)

a: preswylydd sydd wedi byw yn Hen Golwyn am gyfnod o 15 mlynedd, gweithiwr allweddol mewn, neu'n dod i mewn i gymryd swydd lawn amser yn Hen Golwyn. b preswylydd sydd wedi byw Hen Golwyn am gyfnod o 10 mlynedd. Person mewn cyflogaeth llawn amser, hirdymor yn Hen Golwyn. Person sydd wedi byw neu weithio yn Hen Golwyn am fwy nag 20 mlynedd, c preswylydd sydd wedi byw yn Hen Golwyn am gyfnod o 5 mlynedd. Person sy'n symud i Hen Golwyn i ofalu am rywun eiddil neu oedrannus agos sy'n byw yn y gymuned. d os na cheir meddiannydd addas fel y nodwyd eisoes, ymgeiswyr sydd wedi byw yn y fwrdeistref sirol o'r blaen, neu mewn ardal cyngor cymuned wledig gyfagos y tu allan i'r fwrdeistref sirol.

Blaenoriaeth 2 (28/05/2024 - 25/06/2024)

Os nad oes meddiannydd addas i'w weld fel uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i gymunedau cyfagos Bae Colwyn, Llysfaen a Betws yn Rhos.

Blaenoriaeth 3 (25/06/2024 - 23/07/2024)

Os nad oes meddiannydd addas i'w weld fel uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor allan i'r Sir gyfan.

Os na cheir unrhyw feddianwyr addas fel y nodwyd eisoes, ymgeiswyr sydd wedi byw yn y fwrdeistref sirol o'r blaen, neu mewn ardal cyngor cymuned wledig cyfagos y tu allan i'r fwrdeistref sirol.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 48 Bryn Y Mor, Colwyn Bay, Conwy Principal Area, UK
  • Cod Post: LL29 8UQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£167,500 £134,000 Isafswm blaendal o 5% (yn dibynnu ar fenthyciwr)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English