Plot 255 - 266 Dolydd Carlton, Llay

12 flat x 1 llofft 2 berson ar gael

 • Wrecsam
 • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 28.05.22 at 23:45

12 flat x 1 llofft 2 berson ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda Adra

(4 x fflatiau llawr gwaelod, 4 x fflatiau llawr cyntaf, 4 x fflatiau ail lawr)

Rhent Misol: £399.48 a £11.44 o dâl gwasanaeth

1 mis o daliad rhent i’w dalu o flaen llaw fel blaendal ar ddechrau’r denantiaeth. Bydd y blaendal yn cael ei gadw o dan delerau’r Deposit Protection Service (DPS).

Lleifaswm incwm i gael eich cysidro am yr eiddo yw £16.437

Gwres Canolog nwy

Cynllun agored modern – gegin, ystafell fwyta a lolfa

Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Ystad yn cynnwys llecyn agored a cae chwarae

1 lle parcio i bob fflat.

Llofft - 8.9m2

Caiff ymgeiswyr eu cysidro yn y drefn yma:

Blaenoriaeth 1 – Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig. Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd

Blaenoriaeth 2 – Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Fel yr uchod – ond ar gyfer - Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).

Blaenoriaeth 3 – Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Blaenoriaeth 4 – Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes yn unol a’r amodau o fewn y cytundeb tenantiaeth

Barod i osod: Awst / Medi 2022

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) y canlynol:

 • Rhwymedigaethau mewn perthynas â Waliau Cydrannol a ffensys
 • Cyfyngiadau ar barcio
 • Cyfyngiadau Defnydd a Galwedigaeth
 • Cyfyngiadau a rhwymedigaethau sy'n ymwneud â Gerddi Blaen a Chefn
 • Cyfyngiadau ar addasiadau a gwaith adeiladu
 • Rhwymedigaethau'n ymwneud â chynnal a thirlunio Coed, Llwyni ac ymylon
 • Rhwymedigaethau'n ymwneud â Charthffosydd a Gwasanaethau Eraill, (gan gynnwys cydsynio i Hawddfreintiau)
 • Cyfyngiadau ar osod Arwyddion
 • Cyfyngiadau ar gadw a bridio Anifeiliaid
 • Rhwymedigaethau mewn perthynas â Thâl Gwasanaeth
 • Unrhyw rwymedigaethau neu gyfyngiadau ychwanegol eraill fel y'u gosodir gan y Datblygwr.

Nodwch os gwelwch yn dda: Nid yw'r rhestr uchod yn derfynol ac mae'n destun newid.

Bydd copi papur yn rhestru'r Cyfamodau perthnasol ar gael wrth arwyddo, ond gellir darparu copïau cyn hyn ar gais.


Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: Dolydd Carlton, Llay, LL12 0QU
 • Cod Post: LL12 0QU
 • Ystafelloedd Gwely: 1
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£410.92 £821.84

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English