9 Cae Braenar, Caergybi

  • Shared Equity

Byngalo ar wahân 3 ystafell wely

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 11.03.20

Pris Fforddiadwy - £131,250

Cynllun Rhannu Ecwiti 75% / 25%

(Pris marchnad llawn £175,000)

Angen blaendal o 5%

Dylai ymgeiswyr fod wedi byw neu wedi gweithio yn ardal gymuned Caergybi am gyfnod parhaol o 5 mlynedd yn syth o flaen y dyddiad y bwriedir byw yn yr eiddo, neu yn y gorffennol.

Rhoddir blaenoriaeth i wir brynwyr tro cyntaf.

Byngalo 3 ystafell wely sy’n barod i symud i mewn iddo ac sydd wedi’i leoli mewn ardal breswyl boblogaidd yng Nghaergybi, yn agos i amrywiaeth o gyfleusterau lleol a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Mae’r eiddo wedi ei ailwampio ac wedi’i gyflwyno i safon uchel gyda lle i barcio car oddi ar y ffordd, garej a gardd gefn helaeth.

Mae’r eiddo yn cynnwys cyntedd â chwpwrdd storio, lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell aml bwrpas , cyntedd mewnol, tair ystafell wely ac ystafell ymolchi.

Mae’r eiddo wedi ei ailwampio yn gyfan gwbl yn ddiweddar sydd wedi cynnwys ail-wefru trydanol llawn, gosod system gwres canolog nwy , insiwleiddio waliau allanol, ffenestri a drysau allanol newydd, drysau mewnol newydd, inswleiddio’r groglofft, addurno, to fflat newydd a thô teils newydd. (Mae’r holl warantau a thystysgrifau diogelwch ar gael).

Mae’r gegin yn cynnwys cypyrddau wal newydd lliw hufen, hob cerameg wedi’i integreiddio, popty a ffan echdynnu, oergell rhewgell 50/50 integredig a golchwr llestri integredig.

Mae carpedi llwyd newydd yn y lolfa a’r llofftydd, gyda llawr laminet lliw derw yn y gegin/ystafell fwyta a’r cyntedd. .

Mae’r ystafell ymolchi newydd yn cynnwys bath/cawod lliw gwyn sydd â chawod gymysg a sgrin. Mae toiled gwyn lefel isel ac uned ymolchi sy’n cynnwys wyneb du a sinc a chwpwrdd oddi tano ynghyd â gwaith teilsio a gwresogydd tyweli.

Ceir mwy o wybodaeth ar ein gwefan Neu drwy gysylltu â

Tîm Tai Gwag

Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni, LL77 7TW

T: 01248752283 E: gwendaowen@ynysmon.gov.uk We/Web: www.ynysmon.gov.ukManylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL65 2PN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£175,000 £131,250 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English