51 Cysgod y Bryn, Llandrillo yn Rhos

  • Discounted S106 Properties

Fflat llawr Uchaf 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.19

Fflat Ail Lawr Dwy Ystafell Wely a adeiladwyd gan McBryde Homes yn 2008. Mewn lleoliad cyfleus ar siopau, gwasanaethau bysiau lleol a'r promenâd. Mae Llandudno, Bae Colwyn a phrif lwybrau'r A55 o Gaer i Gaergybi i gyd o fewn pellter teithio hawdd i geir.

Mae'r fflat wedi'i gyflwyno'n chwaethus gyda llety sy'n cynnwys: mynedfa gymunedol; drws fflat i'r neuadd; ardal fyw cynllun agored sy'n cynnwys lolfa a chegin fwyta wedi'i ffitio; dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi gyda swît wen tri darn. Mae'r fflat yn elwa o wresogi trydan; ffenestri gwydr dwbl, ffôn mynediad intercom, lamineiddio / carped a bleindiau wedi'u gosod drwyddi draw. Y tu allan i'r gerddi sy'n cael eu cynnal a'u cadw gan y cwmni rheoli ac mae lle parcio wedi'i ddyrannu.

15% Pris ar Ddisgownt £84,150

£75 y mis Cynnal a Chadw Tiroedd (Gan gynnwys yswiriant adeilad, glanhau a chynnal a chadw cyffredinol yr adeilad a'r tiroedd)

Prydles, 150 mlynedd ers 2008

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Bod wedi byw'n barhaus am 12 mis, neu gael eich cyflogi'n barhaus am 12 mis yn ardal Gymunedol Rhos On Sea, yn union cyn meddiant arfaethedig yr eiddo fforddiadwy, neu fod â chysylltiad lleol cryf â'r Gymuned, trwy gael a priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu daid neu wyres sy'n preswylio yn y Gymuned ac sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf 12 mis parhaus.

Os am ragor o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg ar 3045 015605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL28 4EW
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£99,000 £84,150 Minimum 5 %

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English