5 Brunswick Court, Wrexham

  • Shared Equity

Ty Par 1 Llofft

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Eiddo ar gael ar y cynllun Rhan Equity, 80/20%.

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 1 ystafell wely, astudio ac ystafell ymolchi.

Gwres canolog nwy.

Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC.

Cynigir yr eiddo hwn gyda charpedi a lloriau drwyddi draw.

Gardd i'r cefn.

Parcio wedi'i neilltuo.

Eiddo rhydd-ddaliad.

Taliadau gwasanaeth tua £300 y flwyddyn.

Meini Prawf cyswllt lleol:
Blaenoriaeth 1 – 09/12/2021 - 06/01/2022
Wedi byw yn bersonol neu wedi cael Cymdeithas deuluol glòs yng Nghyngor Cymuned Rhosddu am gyfnod di-dor o 1 flwyddyn yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo
Mewn cyflogaeth amser llawn barhaol, heb fod yn llai na 30 awr PW, o fewn Cyngor Cymuned Rhosdddu am gyfnod parhaus o 6 mis yn union o flaen meddiannaeth yr eiddo
Wedi byw o'r blaen yng Nghyngor Cymuned Rhosddu am gyfnod parhaus o 5 mlynedd
Gymdeithas deulu agos yn ardal Cyngor Cymuned Rhosddu am 5 mlynedd di-dor o'r blaen
Arferai gael eu cyflogi yn ardal Cyngor Cymuned Rhos-ddu am 5 mlynedd.
Cymdeithas teulu agos: rhieni, brawd, chwaer, plant, teidiau a neiniau, brawd/chwaer/rhiant/plant

Blaenoriaeth 2 – 07/01/2022 - 04/02/2022
Os na ellir nodi person cymwys fel y nodwyd ym mlaenoriaeth 1, caiff y gofyniad o ran preswyliaeth a chyflogaeth ei ymestyn i gynnwys ardaloedd Cyngor Cymuned Gwersyllt, Brychdyn, Offa, Parc Caia, Acton a Gresffordd

Blaenoriaeth 3 – 05/02/2022 - 05/03/2022
Os na ellir nodi person cymwys fel y nodir ym mlaenoriaeth 1 a 2, estynnir y gofyniad am breswylio a chyflogaeth i gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ei gyfanrwydd

Blaenoriaeth 4 – 06/03/2022 - 03/04/2022
Os na ellir nodi person cymwys fel y nodir ym mlaenoriaeth, 1, 2 neu 3 yna bydd unrhyw berson arall y mae arno angen tai fforddiadwy yn cael ei drin fel person cymhwysol.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda tai teg i wneud cais am eiddo a'n nod yw asesu cais i fod ar gofrestr tai teg o fewn 5 diwrnod gwaith

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 5 Brunswick Court, Wrexham LL11 2JD, UK
  • Cod Post: LL11 2JD
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£115,000 £92,000 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English