39 Dol Isaf, Wrexham

  • Shared Equity

Fflat 2 Lofft

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat 2 Ystafell Wely ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae'r eiddo'n cynnwys cyntedd, dwy ystafell wely, ystafell ymolchi ac ystafell fyw cynllun agored a chegin gyda bar brecwast. Mae gan Ystafell Wely 1, gydag agwedd agored o falconi Juliet, gwpwrdd dillad adeiledig a digon o le ar gyfer gwely dwbl. Mae Ystafell Wely 2 yn ystafell gymesur yn ymarferol ar gyfer gwely sengl neu grud. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys baddon maint llawn gyda chawod integredig drosodd, ynghyd â basn ymolchi a thoiled agos. Mae'r cyntedd eang yn cynnwys dau gwpwrdd storio. Mae'r ystafell fyw, gyda ffenestri ar ddwy agwedd, hefyd yn agor i falconi Juliet ac mae gan y gegin offer hael gyda chypyrddau a lle gwaith yn ogystal â rhewgell oergell integredig, popty, hob nwy a golchwr / sychwr. Mae'r boeler cudd wedi'i osod ar wal yn gwasanaethu'r gwres canolog ac yn darparu dŵr poeth diderfyn ar bwysedd y prif gyflenwad. Mae'r holl garpedi a gorchuddion llawr wedi'u cynnwys. Y tu allan mae siop sbwriel gymunedol a lleoedd parcio ac ymwelwyr wedi'u dyrannu.

Mae'r eiddo yn Brydles gyda 135 yn weddill

Pris Fforddiadwy £68,250

Tâl Gwasanaeth o £104 y mis a Rhent Tir o £ 205 y flwyddyn

Gweler isod am Feini Prawf Preswylio Lleol

Blaenoriaeth 1: 21/12/2020 - 18/01/2021
Wedi byw neu fod â chysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am flwyddyn cyn y dyddiad cwblhau, neu Fod mewn cyflogaeth lawn amser barhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu Wedi byw o'r blaen a bod â chysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon neu wedi bod mewn cyflogaeth amser llawn barhaus fel y disgrifir uchod am gyfnod parhaus o 5 mlynedd.

Blaenoriaeth 2: 19/01/2021 - 16/03/2021
Fel uchod ond gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, Brychdyn Newydd a Coedpoeth.

Blaenoriaeth 3 a 4: 16/03/2121
Os nad oes digon o ymgeiswyr o Flaenoriaeth 1 neu 2 yna fel yr uchod ond wedi'i ymestyn i gynnwys Bwrdeistref Sir Wrecsam. • Os na ellir nodi unrhyw berson cymwys fel y nodwyd uchod, yna bydd unrhyw berson sydd angen Tai Fforddiadwy yn cael ei drin fel Person Cymwys

Bydd angen ffi asesu o £ 75.00 arnom i dalu ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn dal yr eiddo i chi tra byddwn yn cynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Wrexham LL11 3DX, UK
  • Cod Post: LL11 3DX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£97,500 £68,250 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English