33 Ffordd Bryn Gwynant, Bryn-Y-Baal, Mold

  • Shared Equity

Tŷ 2 loft math Oakley ar gael ar werth.

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ 2 lofft math Oakley ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris Marchnad Agored - £185,000.

Pris Fforddiadwy - £129,500 (70%)

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Llawr Gwaelod: Ystafell Fyw, Toiled a Chegin/Ystafell Fwyta.

Llawr Cyntaf: Ardal ar dop y grisiau, Ystafell Wely Un, Ystafell Wely Dau ac Ystafell Ymolchi.

Allanol: Mae safle parcio oddi ar y stryd ar gael o flaen yr eiddo. Gardd gefn fach.

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Bydd gan berson “Gysylltiad Lleol” os yw:

Blaenoriaeth 1: 14/06/2022 - 09/08/2022 (a) yn union cyn cael eu hasesu wedi bod yn preswylio'n barhaus am dair blynedd yng Nghymuned Argoed; neu

(b) yn union cyn cael eu hasesu wedi cael eu cyflogi'n barhaus am dair blynedd yng Nghymuned Argoed neu

(c) â chysylltiadau lleol cryf â Chymuned Argoed oherwydd bod ganddo briod rhiant brawd chwaer chwaer taid neu nain neu wyres sy'n preswylio yn y Gymuned ac wedi bod yn preswylio yno am o leiaf tair blynedd barhaus.

Ar yr amod:

Blaenoriaeth 2 - 10/08/2022 - 07/09/2022 (i) os na chaiff unrhyw berson o'r fath sy'n cwrdd â gofynion paragraffau (a) (b) neu (c) uchod ei enwebu neu ei gymeradwyo gan y Cyngor neu'r Asiant Enwebedig cyn pen 8 wythnos ar ôl i'r Cyngor neu'r Asiant Enwebedig gael ei hysbysu bod marchnata'r mae'r Uned Perchnogaeth Cartref Cost Isel berthnasol wedi cychwyn yna bydd cyfeiriadau uchod at y Gymuned yn cael eu trin fel pe baent yn cynnwys cymunedau cyfagos Mold Broncoed, Mold East, Gwernymynydd, Leeswood, Buckley Mountain a Buckley Bistre West.

Blaenoriaeth 3 - 08/09/2022 - 06/10/2022 (ii) os na chaiff unrhyw berson o'r fath sy'n cwrdd â gofynion paragraffau (a) (b) neu (c) uchod (fel y'i hestynnir gan baragraff (i) uchod) ei enwebu neu ei gymeradwyo gan y Cyngor neu'r Asiant Enwebedig cyn pen 12 wythnos ar ôl y Cyngor. neu Asiant Enwebedig wedi cael gwybod bod marchnata'r Uned Perchnogaeth Cartref Cost Isel berthnasol wedi cychwyn yna bydd cyfeiriadau uchod at y Gymuned yn cael eu trin fel pe baent yn cynnwys Sir gyfan y Fflint a chyfeiriadau at y cyfnod o “dair blynedd” y soniwyd amdani yn gostyngir paragraffau (a) (b) ac (c) i ddwy flynedd

Blaenoriaeth 4 - 07/10/2022 (iii) os na chaiff unrhyw berson o'r fath sy'n cwrdd â gofynion paragraffau (a) (b) neu (c) uchod (fel y'i hestynnir gan baragraff (ii) uchod) ei enwebu neu ei gymeradwyo gan y Cyngor neu'r Asiant Enwebedig cyn pen 16 wythnos ar ôl y Cyngor. neu Asiant Enwebedig ar ôl cael gwybod bod marchnata'r Uned Perchnogaeth Cartrefi Cost Isel berthnasol wedi cychwyn yna bydd cyfeiriadau uchod at y Gymuned yn cael eu trin fel pe baent yn cynnwys Sir gyfan Sir y Fflint a Sir gyfan Sir Ddinbych a Bwrdeistref y Sir. o Wrecsam a bydd cyfeiriadau at y cyfnod o “dair blynedd” a grybwyllir ym mharagraffau (a) (b) ac (c) yn cael eu lleihau ymhellach i ddeuddeg mis

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 12 Canol Y Bryn, Bryn-y-Baal, Mold CH7 6WT, UK
  • Cod Post: CH7 6FX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£185,000 £129,500 Minimum 5% deposit of the open market price

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English