25 Brunel Court, Wrecsam

  • Shared Equity

Tŷ Pen Teras Dwy Lofft

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Pen Teras 2 Llofft ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Mae'r cartref yn cyfaddawdu ystafell fyw, cegin, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi teulu. Gwres canolog nwy, ffenestri gwydr dwbl UPVC a drysau.

Pris fforddiadwy: £108,000

Deiliadaeth yr eiddo yn rhydd-ddaliad

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy, gan roi blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth 1-25/01/2021 - 22/02/2021
Wedi byw yn bersonol neu wedi cael Cymdeithas deuluol glòs yng Nghyngor Cymuned Rhosddu am gyfnod di-dor o 1 flwyddyn yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo
Mewn cyflogaeth amser llawn barhaol, heb fod yn llai na 30 awr PW, o fewn Cyngor Cymuned Rhosdddu am gyfnod parhaus o 6 mis yn union o flaen meddiannaeth yr eiddo
Wedi byw o'r blaen yng Nghyngor Cymuned Rhosddu am gyfnod parhaus o 5 mlynedd
Gymdeithas deulu agos yn ardal Cyngor Cymuned Rhosddu am 5 mlynedd di-dor o'r blaen
Arferai gael eu cyflogi yn ardal Cyngor Cymuned Rhos-ddu am 5 mlynedd.
Cymdeithas teulu agos: rhieni, brawd, chwaer, plant, teidiau a neiniau, brawd/chwaer/rhiant/plant

Blaenoriaeth 2- 23/02/2021 - 23/03/2021
Os na ellir nodi person cymwys fel y nodwyd ym mlaenoriaeth 1, caiff y gofyniad o ran preswyliaeth a chyflogaeth ei ymestyn i gynnwys ardaloedd Cyngor Cymuned Gwersyllt, Brychdyn, Offa, Parc Caia, Acton a Gresffordd

Blaenoriaeth 3- 24/04/2021 - 21/04/2021
Os na ellir nodi person cymwys fel y nodir ym mlaenoriaeth 1 a 2, estynnir y gofyniad am breswylio a chyflogaeth i gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ei gyfanrwydd

Blaenoriaeth 4 - 22/04/2021 - 17/05/2021
Os na ellir nodi person cymwys fel y nodir ym mlaenoriaeth, 1, 2 neu 3 yna bydd unrhyw berson arall y mae arno angen tai fforddiadwy yn cael ei drin fel person cymhwysol.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda tai teg i wneud cais am eiddo a'n nod yw asesu cais i fod ar gofrestr tai teg o fewn 5 diwrnod gwaith

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 2JE
  • Cod Post: LL11 2JE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£135,000 £108,000 Isafswn 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English