18 Ffordd Trebeirdd, Mold

  • Shared Equity

Tŷ Pen Teras 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ 2 ystafell wely, diwedd teras ar y cynllun Rhan Ecwiti gan Grwp Cynefin, gydag ystafell ymolchi i fyny'r grisiau, derbynfa, cegin, gardd i'r cefn a pharcio oddi ar y stryd.


Mae'r eiddo yn rhydd-ddaliad

Pris Marchnad Agored - £195,000

Pris Fforddiadwy - £136,500 (70% of OMV)

Lleiafswm o 5% blaendal ei angen (yn ddibynnol ar y cwmni morgais)


Local Residency criteria

You must meet the Local Connection criteria for affordable housing with priority being given to:

Blaenoriaeth 1: 16/06/2022 - 11/08/2022

(a) sydd, yn union cyn cael eu hasesu, wedi bod yn preswylio'n barhaus am dair blynedd yn y gymuned; Neu

(b) sydd, yn union cyn cael eu hasesu, wedi'u cyflogi'n barhaus am dair blynedd yn y gymuned; Neu

(c) â chysylltiadau lleol cryf â'r gymuned oherwydd bod ei briod riant brawd, chwaer-daid neu ŵyr neu wyres sy'n byw yn y gymuned, wedi bod yn preswylio yno am o leiaf dair blynedd ddi-do

Blaenoriaeth 2: 12/08/2022 - 09/09/2022

(i) os nad oes person o'r fath yn bodloni gofynion paragraffau (a) (b) neu (c) uchod, yn cael ei enwebu neu ei gymeradwyo gan y cyngor neu'r asiant a enwebwyd o fewn 8 wythnos i'r cyngor neu asiant enwebedig ar ôl cael ei hysbysu bod marchnata'r uned perchentyaeth cost isel berthnasol wedi dechrau, yna caiff cyfeiriadau uchod at y gymuned eu trin fel pe baent yn cynnwys cymunedau cyfagos a nodwyd gan y Cyngor yn ôl ei ddisgresiwn llwyr

Blaenoriaeth 3: 10/09/2022 - 08/10/2022

(ii) os na fydd unrhyw berson o'r fath yn bodloni gofynion paragraffau (a) (b) neu (c) uchod (fel y'i hestynnwyd gan baragraff (i) uchod) yn cael ei enwebu neu ei gymeradwyo gan y cyngor neu'r asiant enwebedig o fewn 12 wythnos y cyngor neu'r asiant a enwebwyd ar ôl cael gwybod bod y marchnata ar yr uned perchentyaeth cost isel berthnasol wedi dechrau, yna caiff cyfeiriadau uchod at y gymuned eu trin fel petaent yn cynnwys Sir y Fflint yn gyfan a chyfeiriadau at y cyfnod o "tair blynedd " a grybwyllir ym mharagraffau (a) (b) ac (c) yn cael ei leihau i ddwy flynedd

Blaenoriaeth 4: 09/10/2022

(iii) os nad oes person o'r fath yn bodloni gofynion paragraffau (a) (b) neu (c) uchod (fel y'i hestynnwyd gan baragraff (ii) uchod) yn cael ei enwebu neu ei gymeradwyo gan y cyngor neu'r asiant a enwebwyd o fewn 16 wythnos y cyngor neu'r asiant a enwebwyd ar ôl cael gwybod bod y marchnata ar yr uned perchentyaeth cost isel berthnasol wedi dechrau, yna caiff cyfeiriadau uchod at y gymuned eu trin fel pe baent yn cynnwys Sir y Fflint gyfan a'r cyfan o Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam a bydd cyfeiriadau at y cyfnod o "tair blynedd " a grybwyllir ym mharagraffau (a) (b) ac (c) yn cael eu lleihau ymhellach i ddeuddeg mis


Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Bydd gofyn i chi lofnodi arwystl cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol sy'n sicrhau'r ecwiti o 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 am baratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH7 1FJ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£195,000 Minimum 5% deposit required

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English