Pedwar cartref newydd yn Rhewl i fynd ar gofrestr tai fforddiadwy

Mae deg eiddo newydd yn cael eu hadeiladu yn Rhewl, Sir Ddinbych, gyda chwech ar y farchnad agored, a phedwar ar gael ar gofrestr Tai Teg.

Mae cofrestr Tai Teg, a lansiwyd chwe mis yn ôl, yn cynnig cyfle i drigolion gogledd Cymru rentu neu brynu tai am gost llai na gwerth y farchnad. Ers ei sefydlu, mae dros 50 o bobl wedi bod trwy’r gofrestr i ddod o hyd i gartref i’w rhentu neu i brynu.

Mae dau o’r cartrefi ar gael i’w prynu o dan berchenogaeth ar y cyd, a dau drwy rent canolradd, cyfradd rhent is na’r cyfartaledd.

Mae holl eiddo stad newydd Lôn yr Eglwys wedi eu cynllunio yn eang, gydag ystafelloedd sy’n fwy na’r cyffredin, ac insiwleiddio arbennig i leihau biliau ynni.

Yn ôl Dylan Roberts, cyfarwyddwr gwasanaethau adfywio Grŵp Cynefin: “Dwi’n gyffrous o weld y tai yma’n dod yn gartrefi i bobl leol mewn partneriaeth â chynllun Tai Teg.

“Rydym wedi ymrwymo i ddarparu eiddo o’r radd flaenaf, a bydd y cartrefi yn Lôn yr Eglwys wedi eu cwblhau yn fodern gyda cheginau wedi eu dylunio i’r gofod a pharcio oddi ar ffordd y stad.

“Rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb i brynu neu rentu un o’r tai fforddiadwy yma ymuno â chofrestr Tai Teg, a bydd cartrefi arddangos ar gael maes o law i bobl ddod i’w gweld.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Tony Thomas, aelod cabinet tai, rheoleiddio a’r amgylchedd Cyngor Sir Ddinbych: “Mae’r Cyngor yn falch o weithio mewn partneriaeth â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel Grŵp Cynefin i ddod â buddsoddiad ychwanegol i gartrefi fforddiadwy’r sir, ac a fydd yn ategu at ein buddsoddiad ein hunain mewn cartrefi Cyngor newydd.

“Mae hyn yn ein cynorthwyo i gyflawni’r flaenoriaeth tai yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor sy’n bwriadu cyrraedd ein targed o ddarparu 260 o gartrefi fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2022.”

I ddatgan diddordeb ar gyfer tŷ ar wefan Tai Teg, rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth a chyda incwm cartref gros rhwng £16,000 a £45,000, gyda rhai opsiynau yn darparu ar gyfer y rhai sy’n ennill hyd at £60,000.

Nid yw Tai Teg yn cynnwys tai cymdeithasol, a chynghorir pobl i barhau i gael mynediad at y gofrestr tai cyngor perthnasol yn eu hardal.

Grŵp Cynefin sy’n arwain cynllun Tai Teg, mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â‘r saith awdurdod lleol: Cyngor Sir Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ynys Môn. Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Tai Pennaf, Tai Gogledd Cymru, Tai Cymru a Gorllewin a Chartrefi Conwy yw’r cymdeithasau tai eraill sy’n rhan o gynllun Tai Teg.

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau Tai Teg a’r meini prawf, ewch i’r wefan www.taiteg.org.uk neu ffoniwch 0845 601 5605.

Wedi postio: 18.02.19
Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English