Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Rôl yr Awdurdod Gynllunio

Polisïau

Mae ymrwymiad Cynghorau i ddarparu tai i bobl leol wedi’i ddatgan ym mholisïau Cenedlaethol a Pholisïau Cynllunio Lleol. Yr arferiad mewn caniatâd cynllunio yw i nifer o dai fod ar gael i’w gwerthu am bris is na phris y farchnad. Mae Cytundebau Adran 106 yn cadarnhau’r gofyniad hwn gan roi blaenoriaeth i bobl leol sydd ddim yn gallu fforddio prynu cartref yn y farchnad gyfredol.

Cytundebau Adran 106

Mae’r Banciau a Chymdeithasau Adeiladu, wedi bod yn anfodlon darparu morgeisi ar eiddo gyda Chytundeb Adran 106 am eu bod yn ystyried fod yr amodau’n wedi bod yn rhy gyfyngedig. Mae Adrannau Cynllunio wedi ymateb i hyn trwy ddiwygio’r Cytundeb i leihau’r cyfyngiadau a’i wneud yn fwy dderbyniol i rai benthycwyr morgais. Felly, mae cyn-brynwyr gyda’r ‘hen’ fath o Gytundeb yn gallu trosglwyddo i’r Cytundeb ‘newydd’ i osgoi anawsterau os ydynt yn dymuno gwerthu.

Defnydd Tai Teg

Defnyddi’r y gofrestr Tai Teg er mwyn ein galluogi i ddarganfod yr angen mewn ardaloedd penodol sydd wedyn yn ein cynorthwyo i gynllunio a datblygu stoc Tai yn Ynys Mon a Gwynedd. Yn ogytsal defnyddi’r i adnabod pobl ar gyfer tai newydd sy’n cael eu darparu gyda Chytundeb Adran 106 a hefyd ar gyfer tai sy’n bodoli gyda Chytundeb Adran 106 ac ar werth oherwydd bod y perchennog yn dymuno symud tŷ.

Gweithio gyda Datblygwyr

Er mwyn sicrhau fod tai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu, mae’n hanfodol gweithio gyda Datblygwyr i gytuno ar y nifer o dai y gellir eu darparu a’u pris gwerthu. Wrth gwrs, yn yr hinsawdd economaidd gyfredol, mae darparu datblygiadau sy’n hyfyw yn hanfodol. Mae Datblygwyr felly yn cael eu hannog i drafod cynigion cyn gynted â phosibl er mwyn cytuno ar y materion hyn cyn cyflwyno Cais Cynllunio.

I helpu’r broses hon, mae Ynys Môn wedi cynhyrchu Canllawiau i Ddatblygwyr gyda chopi ar gael o’r dudalen ‘llawr lwytho’.

English