Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Ydw i'n gymwys i gofrestru?

Mae Tai Teg ar gyfer trigolion Ynys Môn a Gwynedd sydd gyda diddordeb mewn rhent canolraddol neu brynu ty yn lleol.

Mae’r diffiniad o ‘lleol’ ac ‘angen’ fel a ganlyn:

Lleol:

Aelwydydd sydd gyda chysylltiad 5 mlynedd unai trwy breswyliaeth, deulu neu waith i’r Sir lle maent yn dymuno byw. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at ddogfen Canllaw Cynllunio Atodol y Sir perthnasol. Gweler cysytlliadau defnyddiol o dan y penawd Cysylltwch a ni,

Angen:

Aelwydydd lle nad yw eu hincwm yn ddigonol iddynt allu prynu eiddo addas i’w hanghenion. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at ddogfen Canllaw Cynllunio Atodol y Sir perthnasol. Gweler cysytlliadau defnyddiol o dan y penawd Cysylltwch a ni,

Gellir crynhoi’r meini prawf fel a ganlyn:

A ydwyf yn:-

 • Yn berson lleol?
 • Ddim yn gallu prynu tŷ ar y farchnad agored?
 • Ydi incwm eich cartref yn fwy na £16,000? Os na, plis cysylltwch a’r Tim Opsiynau Tai yn eich Sir i dderbyn cyngor – manylion wedi ei nodi isod.
 • Yn gallu talu o leiaf 5% (Rhannu ecwiti) neu 20% (tai newydd) o flaendal?
 • Yn gallu fforddio talu rhent tra’n bwriadu prynu yn y dyfodol?

Fforddiadwyaeth

 • Mae’n hanfodol i ymgeiswyr gael cyngor ariannol annibynnol.
 • Mae 3.5 X incwm sengl neu 3 X incwm ymgeiswyr ar y cyd yn cael eu hystyried yn fforddiadwy ond rhaid ystyried arian wedi ei gynilo, amgylchiadau a rhwymedigaethau unigol
 • Y benthycwyr morgais sy’n penderfynu’r canran blaendal sydd angen a’r gyfradd llog.
 • Ar y cyfan, mae blaendal uwch yn gallu golygu llog is.
 • Rhaid ystyried y costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ.
 • Mae risg o golli’r cartref os na fyddwch yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais.

Esiampl:-

 • Eiddo wedi ei adeiladu o’r newydd ar werth ar y farchnad agored – ty teras am £120,000
 • 30% o ddisgownt ar yr eiddo er mwyn ei wneud yn fforddiadwy £84,000
 • Fyddwch angen 20% o flaendal ar eiddo wedi ei adeiladu or newydd £16,800
 • Bydd angen morgais ganddoch o £67,200

Os nad oes ganddoch arian wedi ei gynilo, cysylltwch a’r Tim Opisynau Tai o fewn i’ch Sir i drafod opsiynau i rhentu.

 • Cyngor Sir Ynys Mon – 01248 751850 – tai@ynysmon.gov.uk
 • Cyngor Gwynedd – 01286 685100 – opsiynautai@gwynedd.gov.uk

Os ydych wedi ateb ‘Ydw’ i’r uchod, gellir datgan eich diddordeb drwy gwblhau ffurflen cofrestru Tai Teg.

English