Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Opsiynau Perchnogi Cartref

Mae’r canlynol yn amlinellu’r mentrau all fod ar gael i’ch helpu i brynu cartref.

Cymorth Prynu

Mae Cynllun Cymorth Prynu yn hybu perchnogaeth cartref, gan amlaf gyda chefnogaeth arian grant a weinyddir gan Gymdeithasau Tai.Gall y grant fod rhwng 20%-50% o gyfraniad tuag at y pris prynu. Yn ogystal fydd angen ir ymgeisydd darparu 5% o flaendal. Plis noder fydd bob achos yn gael ei asesu yn unol a Chanllawiau Cost Dderbyniol, Llywodraeth Cymru. Linc wedi ei nodi o dan tab* Cysylltwch a Ni – Cysylltiadau Defnyddiol.*

Cynllun ‘Rhannu Ecwiti’

Mae’r term ‘rhannu ecwiti’ yn cyfeirio at fentrau lle nad yw perchennog y cartref yn berchen ar werth llawn, h.y. 100% o’r eiddo. Nid yw cynlluniau ‘rhannu ecwiti’ yn effeithio ar hawliau a chyfrifoldebau’r perchennog ac nid oes angen talu am y siâr nad ydych yn berchen arni.

Bydd y siar nad ydych yn berchen arni yn gael ei warchod gan y Cyngor neu’r Gymdeithas Dai, gall fod yn gyfraniad rhwng 10% a 50% o werth yr eiddo. Yn ogystal fydd yn ofynnol ir ymgesiydd gyfrannu 5% o flaendal.

Yn y cynlluniau ‘rhannu ecwiti’ nid oes angen talu’r % o’r siar nad ydych yn berchen arni tan mae’r eiddo yn cael ei werthu a cyfrifi’r y canran ar pris y farchnad agored adeg hynny. Gan amlaf, mae’n bosibl i’r perchennog brynu’r % o’r siar nad ydynt yn berchen arno pan mae ei sefyllfa ariannol yn caniatáu. Os am werthu’r eiddo rhaid ad dalu canran o werth yr eiddo ar y farchnad agored pryd hynny.

Cynllun Rhent Canolraddol

Cynllun i helpu pobl sydd gyda incwm ond ddim yn gymwys i gael morgais i rhentu eiddo ar lefel ddim uwch na 80% o’r gyfradd rhent marchnad agored. Mae hyn i helpu pobl gynilo am flaendal morgais er mwyn iddynt allu prynu cartref eu hunain yn y dyfodol.

Cartrefi Gwag

Gall grant neu fenthyciad fod ar gael i gynorthwyo prynwyr i adnewyddu cartrefi gwag mewn ardaloedd gydag anghenion tai. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at safle we’r Cyngor perthnasol.

Hunanadeiladu A106

Plot o dir ar gael gan y Cyngor neu berchennog tir sy’n cael ei werthu am % o dan y pris marchnad agored. Mae’r hunan adeiladwr yn gyfrifol am holl gostau dylunio ac adeiladu’r cartref. Lle mae angen, mae’n bosib y bydd y Cyngor yn gallu rhoi ‘benthyciad pontio’ hyd nes y bydd y cartref wedi ei adeiladu i safon dderbyniol fel bod modd cael morgais arno. Mae’r gwasaneth yma ar gael gan Cyngor Ynys Mon yn unig. Fe all fod yn ofynnol i’r unigolyn gyfrannu 20% o flaendal tuag at y cynllun. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at Canllaw Cynllunio Atodol y Cyngor.

Eiddo A106 ar Ddisgownt

Cynllun ble mae’r datblywr yn adeiladu tai ac yn eu gwerthu am % yn is ma’r pris farchnad agored. Bydd yr % yn cael el gytuno yn ystod y broses cynllunio. Fydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio a’r criteria o’r A106 a Canllaw Cynllunio Atodol y Cyngor. Bydd yn ofynnol hefyd ir prynwr gyfrannu 20% o’r pris disgownt tuag at yr eiddo.

Plis Noder :- ar ail werthiant unrhyw eiddo sydd wedi ei brynu drwy unrhyw un o’r cynlluniau uchod, gellir hysbysebu’r eiddo ar ein safle er mwyn rhoi cyfle i’r rhai sydd wedi cofrestru gyda Tai Teg i berchnogi cartref fforddiadwy.

  • Fyddwch mewn risg o golli eich cartref os na fyddwch yn cadw fyny hefo taliadau eich morgais.
English