Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Pam Cofrestru?

Cofrestr Tai Teg

Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl gyda diddordeb mewn perchnogi ty lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored. Yn ogytsal mae’r wybodaeth o’r gofrestr yn ein galluogi i ddarganfod yr angen mewn ardaloedd penodol, sydd wedyn yn ein cynorthwyo i gynllunio a datblgyu stoc tai yn Ynys Mon a Gwynedd.

Sut i Gofrestru?

Os ydych wedi darllen y tab `Cynhwyster’ ac wedi ateb yndw i’r cwestiynau a nodi’r yna ewch ymlaen i gofrestru.

Gallwch cofrestru eich diddordeb wrth gwblhau ffurflen gofrestru ar lein sydd ar y wefan hon, neu gallwch lawrlwytho y ffurfleno’r tab `Cyswllt’ o dan Lawrlwytho.

Fel arall, a fuasech cystal â chysylltu gyda Gweinyddwr y Cynllun ar e-bost info@taiteg.org.uk neu trwy ffonio 08456 015605 a fydd ffurflen gofrestru yn cael ei hanfon drwy’r post i chwi.

Sylwer: mae’r dyddiad cofrestru yn cael ei ddefnyddio mewn trefn wrth adnabod pobl tuag at unrhyw dai sydd ar gael felly a buasech cystal â chofrestru heb oedi os gwelwch yn dda.

Y Cam Nesaf

 • Bydd eich manylion yn cael eu rhoi ar y gofrestr sy’n gronfa ddata cyfrinachol a dim ond ar gael i’r staff wedi ei gymeradwyo.
 • Bydd pobl ar y gofrestr yn cael gwybod am unrhyw gynllun sydd ar gael mewn ardaloedd o’i dewis.
 • Pan fyddwch yn cael eich ystyried ar gyfer eiddo, byddwn yn cynnal asesiad ariannol manwl. Mae’r asesiad er mwyn sicrhau eich bod y cyrraedd y meini prawf a bod yr eiddo yn fforddiadwy i chi.
 • Byddwn yn gofyn am fanylion eich sefyllfa ariannol presennol a chynnig o forgais gan Fanc neu Gymdeithas Adeiladu.

Gweler isod y manylion fydd ei hangen ar gyfer y broses asesu:

 • Ffurflen Incwm a Gwariant – ystyriwch y costau sydd ynghlwm wrth berchen eich cartref eich hun, bydd hyn yn rhoi syniad i chwi a fyddwch yn gallu fforddio prynu eiddo a’i pheidio.
 • Prawf enillion – chi a’ch partner (os yn briodol) (os telir yn fisol, copïau o’r 3 slip cyflog diwethaf, os telir yn wythnosol, copïau o’r 10 slip cyflog diwethaf).
 • P60 diwethaf Ebrill 2015
 • Os ar gontract “Zero Hours” rhaid darparu manylion incwm am y 12 mis diwethaf.
 • Os yn hunan gyflogedig, copi o’ch cyfrifon “certified self employed” neu asesiad treth incwm Tystysgrif SA302 am y 3 flwyddyn diwethaf
 • Copïau o ddatganiadau banc am y 3 mis diwethaf ar gyfer pob cyfrif sydd gennych.
 • Prawf o unrhyw incwm arall e.e. Credyd Treth Gwaith, ‘rydym angen llythyr hawl cyflawn.
 • Prawf o gynilion e.e. Tessa, ISA, Bond, Cyfranddaliadau a.y.b.
 • Cadarnhad (Decision in Principle) gan fanc / gymdeithas adeiladu o’r uchafswm morgais yr ydych yn haeddiannol i’w dderbyn a chopi o ddyfynbris gan y darparwr morgais yn rhoi manylion yr ad-daliadau misol.
 • Copi o unrhyw fenthyciad, cytundebau hurbryniant/cyllid yr ydych chi a’ch partner (os yn briodol) yn ei ad-dalu ar hyn o bryd.
 • Datganiad diweddaraf eich cerdyn credyd/siop neu gatalog.
 • Prawf o daliadau gofal plant os yn berthnasol.
 • Manylion am sut y byddwch yn talu’r costau sydd ynghlwm â phrynu tŷ. Os yw teulu neu ffrindiau yn bwriadu eich cynorthwyo gyda’r costau hyn, dylent ddarparu llythyr i gadarnhau hyn os gwelwch yn dda.
 • Prawf fod gennych flaendal.
 • Prawf hunaniaeth – Tystysgrif geni, Pasbort

Rheoli’r Cofrestr

 • Trwy ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair, mae modd i ymgeiswyr ddiwygio neu ddileu eu manylion ar y gofrestr.
 • Bydd Tai Teg yn cysylltu gydag ymgeiswyr unwaith y flwyddyn i ofyn os ydynt eisiau parhau ar y cofrestr. Os na fyddwch yn ymateb ir ebost yna fyddem yn eich dileu o’r gofrestr.

Beth yw cyfrifoldebau perchennog tŷ

 • Holl gostau sy’n gysylltiedig â phrynu tŷ ee costau cyfreithiol, costau symud tŷ, Treth Stamp, ffi priso’r eiddo ayb
 • Talu’r morgais a’r biliau ee Treth Cyngor, gwresogi ac yswiriant.
 • Cynnal a chadw y cartref.
 • Cofiwch gellir adfeddiannu eich cartref os na fyddwch yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais sy’n warantedig arno.

Beth sy’n digwydd os wyf eisiau gwerthu’r eiddo?

 • Bydd angen cysylltu a Tai Teg er mwyn hysbysu’r eiddo ar y safle Tai Teg.
 • Bydd hyn yn galluogi y rhai eraill sydd wedi cofrestru gyda Tai Teg i brynu ty fforddiadwy.
 • Bydd angen manylion yr eiddo h.y. os yw’r eiddo wedi ei brynu drwy Cynllun Cymorth Prynu, Gynllun Rhannu Ecwiti neu ar ddisgownt.
 • Wrth werthu’r eiddo byddwch yn derbyn canran cyfwerth eich rhan ecwiti o’r pris gwerthu yn y farchnad agored adeg hynny.
 • Os wedi prynu trwy gynllun ar ddisgownt ar ddatblygiad preifat, bydd y Cytundeb A106 yn datgan y drefn i’w dilyn, ond rhaid hysbysu Tai Teg o’ch bwriad i werthu.
 • Byddwch yn gyfrifol am yr holl gostau sy’n gysylltiedig â gwerthu’r tŷ.
English