Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Mentrau Cynghorau sy'n Cefnogi Perchenogaeth Cartref

Mentrau’r Cyngor

Mae’r mentrau canlynol wedi’i sefydlu i helpu pobl leol i brynu cartref. Mae rhai o’r mentrau yn cael eu hariannu trwy Grant Cyfalaf Llywodraeth Cymru i Gymdeithasau Tai ac eraill yn uniongyrchol gan y Cyngor gan ddefnyddio arian wedi’i fuddsoddi ynghynt mewn mentrau tebyg neu gan gyfraniadau ee taliadau sy’n cael eu gwneud gan ddatblygwyr unai yn lle darparu tai neu oherwydd bod y tai wedi’i gwerthu ar y farchnad agored.

Mae’r gwariant yn dod allan o gyllideb gyfyngedig felly gwneir pob ymdrech i uchafu’r buddsoddiad i helpu pobl i berchenogaeth gartref trwy’r mentrau canlynol:

Cynllun Benthyciad Pontio i Hunanadeiladwyr:

Nod y cynllun yw helpu hunanadeiladwyr i adeiladu eu cartref i lefel lle mae modd iddynt gael morgais i ad-dalu’r benthyciad pontio i’r Cyngor. Ar gael gan Gyngor Sir Ynys Môn yn unig.

Cynllun Cymorth i Brynu a gyllidir gan y Cyngor

Nod y cynllun yw cynorthwyo pobl sydd angen tai lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored.

Cynllun Achub Morgais a gyllidir gan y Cyngor

Nod y cynllun hwn yw cynorthwyo pobl a fyddai’n flaenoriaeth ar gyfer cael eu hailgartrefu, sydd mewn perygl o golli eu cartref ac yn berchen ar gyfran o ecwiti yn y cartref.

Grant Tai Gwag

Nod y cynllun grant hwn yw cynorthwyo unigolion i ailddefnyddio cartrefi sy’n wag i ddibenion preswyl.

Cynllun Plotiau Hunanadeiladu – Gwaith Paratoi Safleoedd

Y nod yw cynorthwyo pobl sydd angen tai fforddiadwy trwy wneud gwaith cyn-datblygu hanfodol ar safleoedd addas ac ymarferol. Caiff y safleoedd wedyn eu datblygu un ai gan hunanadeiladwyr neu gan ddatblygwyr ar gyfer tai fforddiadwy.

English