Tai Teg

Cysylltu Pobl gyda Chyfleon Perchenogi Tŷ

Tai Teg

Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl gyda diddordeb mewn perchnogi tŷ lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored. Yn ogystal mae'r wybodaeth o'r gofrestr yn ein galluogi i ddarganfod yr angen mewn ardaloedd penodol, sydd wedyn yn ein cynorthwyo i gynllunio a datblygu stoc tai yn Ynys Môn a Gwynedd.

Cysylltiadau Defnyddiol

Cofrestru ar Tai Teg:

Am fwy o fanylion plîs cliciwch ar y tab Tai Teg a darllen `Pam Cofrestru’ a `Cymhwyster’. Os ydych yn gymwys yna ewch ymlaen i’r tab Cofrestru.

Ardaloedd Gweithredu Tai Teg:

Mae Tai Teg yn weithredol yn Siroedd Ynys Môn a Gwynedd ac mae’n canolbwyntio ar bobl mewn gwaith sy’n cael trafferth fforddio prynu tŷ ar y farchnad agored. E.e.

 • Prynwyr tro cyntaf;
 • Theuluoedd sy’n tyfu lle nad oes incwm digonol i gael morgais i brynu tŷ sy’n addas i’w anghenion;
 • Cyn berchennog tŷ sydd angen sefydlu cartref annibynnol oherwydd tor mewn perthynas. .

Mae Tai Teg yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau i ddarganfod tai addas i gwrdd ag anghenion pobl, esiamplau o rhain yw:

 • Adrannau Tai ac Adrannau Cynllunio’r Cynghorau, sydd â chyfrifoldeb cynllunio strategol i gwrdd ag anghenion tai
 • Adeiladwyr gyda chaniatâd Cynllunio i adeiladu tai fydd yn cael eu gwerthu am bris fforddiadwy
 • Gwerthwyr Tai
 • Cymdeithasau Tai gyda chynlluniau perchnogaeth tai
 • Perchnogion tai
 • Hunan adeiladwyr

Cefnogwyd Tai Teg gan Gyngor Sir Ynys Môn, Chyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

Nodi’r isod y mentrau a all fod ar gael i’ch helpu i brynu cartref :-

 • Cymorth Prynu
 • Cynllun Rhannu Ecwiti
 • Cynllun Rhent Canolraddol
 • Cartrefi Gwag
 • Hunan adeiladu A106
 • Eiddo A106 ar ddisgownt

Am fwy o fanylion am y mentrau uchod plis cliciwch ar y tab Tai Teg – Mentrau Perchnogaeth Cartref.

Oeddych chi'n gwybod?

Mae yna dros 700 o dai gwag yn Ynys Môn a mae grantiau ar gael i brynwyr tro cyntaf i helpu dod a nhw yn ôl i ddefnydd. Cysylltwch â'r Swyddog Tai Gwag ar 01248 752283 am wybodaeth pellach.

English